ZipArchive.Dispose Metoda

Definice

Uvolní všechny prostředky používané ZipArchive objektu.Releases all resources used by the ZipArchive object.

Přetížení

Dispose()

Uvolní prostředky používané aktuální instancí třídy ZipArchive třídy.Releases the resources used by the current instance of the ZipArchive class.

Dispose(Boolean)

Volá Dispose() a Finalize() metody uvolnit nespravované prostředky používané aktuální instancí třídy ZipArchive třídy a volitelně dokončí zápis archivu a uvolní spravované prostředky.Called by the Dispose() and Finalize() methods to release the unmanaged resources used by the current instance of the ZipArchive class, and optionally finishes writing the archive and releases the managed resources.

Dispose()

Uvolní prostředky používané aktuální instancí třídy ZipArchive třídy.Releases the resources used by the current instance of the ZipArchive class.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Poznámky

Tato metoda dokončí zápis archivu a uvolní všechny prostředky používané ZipArchive objektu.This method finishes writing the archive and releases all resources used by the ZipArchive object. Pokud vytvoříte pomocí objektu ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode, Boolean) přetížení konstruktoru a nastavte jeho leaveOpen parametr true, všechny podkladové datové proudy jsou uzavřené a již není k dispozici pro následné zápisu operace.Unless you construct the object by using the ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode, Boolean) constructor overload and set its leaveOpen parameter to true, all underlying streams are closed and no longer available for subsequent write operations.

Až budete hotovi s použitím této instance ZipArchive, volání Dispose() uvolnit všechny prostředky používané touto instancí.When you are finished using this instance of ZipArchive, call Dispose() to release all resources used by this instance. By měl eliminovat další odkazy na tento ZipArchive instance tak, aby systém uvolňování paměti mohl uvolnit paměť instance udržovat zachování připojení pro dokončení.You should eliminate further references to this ZipArchive instance so that the garbage collector can reclaim the memory of the instance instead of keeping it alive for finalization.

Dispose() volání Dispose(Boolean) metodu, která obsahuje kód k uvolnění spravovaných i nespravovaných prostředků.Dispose() calls the Dispose(Boolean) method, which contains the code to release managed and unmanaged resources. Další informace najdete v tématu implementace metody Dispose.For more information, see Implementing a Dispose method.

Dispose(Boolean)

Volá Dispose() a Finalize() metody uvolnit nespravované prostředky používané aktuální instancí třídy ZipArchive třídy a volitelně dokončí zápis archivu a uvolní spravované prostředky.Called by the Dispose() and Finalize() methods to release the unmanaged resources used by the current instance of the ZipArchive class, and optionally finishes writing the archive and releases the managed resources.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

true dokončit zápis archivu a vydání spravovaných a nespravovaných prostředků; false k uvolnění pouze nespravovaných prostředků.true to finish writing the archive and release unmanaged and managed resources; false to release only unmanaged resources.

Poznámky

Pokud disposing je nastavena na true, všechny podkladové datové proudy jsou uzavřené a již není k dispozici pro následné zápisu, není-li vytvořit objekt s použitím ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode, Boolean) přetížení konstruktoru a nastavte jeho leaveOpen parametr true.If disposing is set to true, all underlying streams are closed and no longer available for subsequent write operations, unless you construct the object by using the ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode, Boolean) constructor overload and set its leaveOpen parameter to true.

Tato metoda je volána veřejnou metodou pouze Dispose() a Finalize() metody; tato metoda není volána přímo.This method is called only by the public Dispose() and Finalize() methods; do not call this method directly.

Pokud implementujete vzor dispose logický parametr Dispose(Boolean) metoda by měla sloužit následujícím způsobem:When you implement the dispose pattern, the Boolean parameter of the Dispose(Boolean) method should be used as follows:

  • Dispose() Metoda aktuálního objektu by měla volat Dispose(Boolean) s logickou parametrem nastaveným na true k uvolnění spravovaných i nespravovaných prostředků.The Dispose() method of the current object should call Dispose(Boolean) with the Boolean parameter set to true to release both managed and unmanaged resources.

  • Finalize() Metoda aktuálního objektu by měla volat Dispose(Boolean) s logickou parametrem nastaveným na false k uvolnění pouze nespravovaných prostředků.The Finalize() method of the current object should call Dispose(Boolean) with the Boolean parameter set to false to release only unmanaged resources.

Další informace najdete v tématu implementace metody Dispose.For more information, see Implementing a Dispose method.

Platí pro