ZipArchive.Mode Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která popisuje typ akce, kterou může archiv zip provádět na položkách.Gets a value that describes the type of action the zip archive can perform on entries.

public:
 property System::IO::Compression::ZipArchiveMode Mode { System::IO::Compression::ZipArchiveMode get(); };
public System.IO.Compression.ZipArchiveMode Mode { get; }
member this.Mode : System.IO.Compression.ZipArchiveMode
Public ReadOnly Property Mode As ZipArchiveMode

Hodnota vlastnosti

ZipArchiveMode

Jedna z hodnot výčtu, která popisuje typ akce (čtení, vytvoření nebo aktualizace) archivu zip, který může být proveden na položkách.One of the enumeration values that describes the type of action (read, create, or update) the zip archive can perform on entries.

Poznámky

ZipArchivePři vytváření instance třídy zadáte hodnotu vlastnosti ZipArchive .You specify a value for the ZipArchive property when you create an instance of the ZipArchive class. Použijte ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode) konstruktor or ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode, Boolean) k poskytnutí hodnoty pro Mode vlastnost.Use the ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode) or ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode, Boolean) constructor to provide a value for the Mode property.

Platí pro