ZipArchive.Mode ZipArchive.Mode ZipArchive.Mode ZipArchive.Mode Property

Definice

Získá hodnotu, která popisuje typ akce, které můžete provádět archiv zip na položky.Gets a value that describes the type of action the zip archive can perform on entries.

public:
 property System::IO::Compression::ZipArchiveMode Mode { System::IO::Compression::ZipArchiveMode get(); };
public System.IO.Compression.ZipArchiveMode Mode { get; }
member this.Mode : System.IO.Compression.ZipArchiveMode
Public ReadOnly Property Mode As ZipArchiveMode

Hodnota vlastnosti

Jedna z hodnot výčtu, která popisuje typ akce (čtení, vytvořit nebo aktualizovat) archiv zip můžete provést na položkách.One of the enumeration values that describes the type of action (read, create, or update) the zip archive can perform on entries.

Poznámky

Zadejte hodnotu pro ZipArchive vlastnost při vytváření instance ZipArchive třídy.You specify a value for the ZipArchive property when you create an instance of the ZipArchive class. Použití ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode) nebo ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode, Boolean) konstruktor zadejte hodnotu Mode vlastnost.Use the ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode) or ZipArchive(Stream, ZipArchiveMode, Boolean) constructor to provide a value for the Mode property.

Platí pro