ZipArchiveEntry.Open ZipArchiveEntry.Open ZipArchiveEntry.Open ZipArchiveEntry.Open Method

Definice

Otevře položku z archivu zip.Opens the entry from the zip archive.

public:
 System::IO::Stream ^ Open();
public System.IO.Stream Open ();
member this.Open : unit -> System.IO.Stream
Public Function Open () As Stream

Návraty

Datový proud, který představuje obsah položky.The stream that represents the contents of the entry.

Výjimky

Tato položka je již v současnosti otevřená pro zápis.The entry is already currently open for writing.

-nebo--or- Položka byla odstraněna z archivu.The entry has been deleted from the archive.

-nebo--or- Archiv pro tuto položku byl otevřen Create v režimu a tato položka již byla zapsána do.The archive for this entry was opened with the Create mode, and this entry has already been written to.

Položka v archivu buď chybí, nebo je poškozená a nedá se přečíst.The entry is either missing from the archive or is corrupt and cannot be read.

-nebo--or-

Položka byla komprimována pomocí metody komprese, která není podporována.The entry has been compressed by using a compression method that is not supported.

Archiv zip pro tuto položku byl zlikvidován.The zip archive for this entry has been disposed.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit novou položku, otevřít ji s Open metodou a zapsat do datového proudu.The following example shows how to create a new entry, open it with the Open method, and write to the stream.

using System;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      using (FileStream zipToOpen = new FileStream(@"c:\users\exampleuser\release.zip", FileMode.Open))
      {
        using (ZipArchive archive = new ZipArchive(zipToOpen, ZipArchiveMode.Update))
        {
          ZipArchiveEntry readmeEntry = archive.CreateEntry("Readme.txt");
          using (StreamWriter writer = new StreamWriter(readmeEntry.Open()))
          {
              writer.WriteLine("Information about this package.");
              writer.WriteLine("========================");
          }
        }
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.IO.Compression

Module Module1

  Sub Main()
    Using zipToOpen As FileStream = New FileStream("c:\users\exampleuser\release.zip", FileMode.Open)
      Using archive As ZipArchive = New ZipArchive(zipToOpen, ZipArchiveMode.Update)
        Dim readmeEntry As ZipArchiveEntry = archive.CreateEntry("Readme.txt")
        Using writer As StreamWriter = New StreamWriter(readmeEntry.Open())
          writer.WriteLine("Information about this package.")
          writer.WriteLine("========================")
        End Using
      End Using
    End Using
  End Sub

End Module

Poznámky

Tuto metodu použijete pro přístup ke streamu pro záznam v archivu zip.You use this method to access the stream for an entry in a zip archive. Po načtení streamu můžete číst z datového proudu nebo do něj zapisovat.After retrieving the stream, you can read from or write to the stream. Při zápisu do datového proudu se změny provedené v položce zobrazí v archivu zip.When you write to the stream, the modifications you make to the entry will appear in the zip archive.

Platí pro