ZipArchiveMode Výčet

Definice

Určuje hodnoty pro interakci s položkami archivu zip.Specifies values for interacting with zip archive entries.

public enum class ZipArchiveMode
public enum ZipArchiveMode
type ZipArchiveMode = 
Public Enum ZipArchiveMode
Dědičnost
ZipArchiveMode

Pole

Create 1

Jsou povoleny pouze vytváření nových položek archivu.Only creating new archive entries is permitted.

Read 0

Jsou povoleny pouze položky archivu pro čtení.Only reading archive entries is permitted.

Update 2

Pro archivované položky jsou povoleny operace čtení i zápisu.Both read and write operations are permitted for archive entries.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak zadat ZipArchiveMode hodnotu při vytváření objektu ZipArchive.The following example shows how to specify a ZipArchiveMode value when creating a ZipArchive object.

using System;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      using (FileStream zipToOpen = new FileStream(@"c:\users\exampleuser\release.zip", FileMode.Open))
      {
        using (ZipArchive archive = new ZipArchive(zipToOpen, ZipArchiveMode.Update))
        {
          ZipArchiveEntry readmeEntry = archive.CreateEntry("Readme.txt");
          using (StreamWriter writer = new StreamWriter(readmeEntry.Open()))
          {
              writer.WriteLine("Information about this package.");
              writer.WriteLine("========================");
          }
        }
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.IO.Compression

Module Module1

  Sub Main()
    Using zipToOpen As FileStream = New FileStream("c:\users\exampleuser\release.zip", FileMode.Open)
      Using archive As ZipArchive = New ZipArchive(zipToOpen, ZipArchiveMode.Update)
        Dim readmeEntry As ZipArchiveEntry = archive.CreateEntry("Readme.txt")
        Using writer As StreamWriter = New StreamWriter(readmeEntry.Open())
          writer.WriteLine("Information about this package.")
          writer.WriteLine("========================")
        End Using
      End Using
    End Using
  End Sub

End Module

Poznámky

Když nastavíte režim pro čtení, musí podkladový soubor nebo datový proud podporovat čtení, ale nemusí podporovat hledání.When you set the mode to Read, the underlying file or stream must support reading, but does not have to support seeking. Pokud podkladový soubor nebo datový proud podporuje hledání, soubory se načtou z archivu, jak jsou požadovány.If the underlying file or stream supports seeking, the files are read from the archive as they are requested. Pokud podkladový soubor nebo datový proud nepodporuje hledání, je celý archiv uložený v paměti.If the underlying file or stream does not support seeking, the entire archive is held in memory.

Když nastavíte režim, který se má vytvořit, musí podkladový soubor nebo datový proud podporovat zápis, ale nemusí podporovat hledání.When you set the mode to Create, the underlying file or stream must support writing, but does not have to support seeking. Každou položku v archivu lze otevřít pouze jednou pro zápis.Each entry in the archive can be opened only once for writing. Pokud vytvoříte jednu položku, data se zapisují do podkladového datového proudu nebo souboru, jakmile budou k dispozici.If you create a single entry, the data is written to the underlying stream or file as soon as it is available. Pokud vytvoříte více položek, například voláním metody CreateFromDirectory, data jsou zapsána do podkladového datového proudu nebo souboru po vytvoření všech položek.If you create multiple entries, such as by calling the CreateFromDirectory method, the data is written to the underlying stream or file after all the entries are created.

Když nastavíte režim, který se má aktualizovat, musí podkladový soubor nebo datový proud podporovat čtení, zápis a hledání.When you set the mode to Update, the underlying file or stream must support reading, writing, and seeking. Obsah celého archivu je uložený v paměti a do podkladového souboru nebo datového proudu se nezapisují žádná data, dokud se archiv neodstraní.The content of the entire archive is held in memory, and no data is written to the underlying file or stream until the archive is disposed.

Následující metody zahrnují parametr s názvem mode, který umožňuje určit režim archivace:The following methods include a parameter named mode that lets you specify the archive mode:

Platí pro