ZipFile.ExtractToDirectory Metoda

Definice

Extrahuje všechny soubory v zadaném archivu zip do adresáře v systému souborů.Extracts all the files in the specified zip archive to a directory on the file system.

Přetížení

ExtractToDirectory(String, String)

Extrahuje všechny soubory v zadaném archivu zip do adresáře v systému souborů.Extracts all the files in the specified zip archive to a directory on the file system.

ExtractToDirectory(String, String, Boolean)

Extrahuje všechny soubory v zadaném archivu do adresáře v systému souborů.Extracts all of the files in the specified archive to a directory on the file system.

ExtractToDirectory(String, String, Encoding)

Extrahuje všechny soubory v zadaném archivu zip do adresáře v systému souborů a používá zadané kódování znaků pro názvy záznamů.Extracts all the files in the specified zip archive to a directory on the file system and uses the specified character encoding for entry names.

ExtractToDirectory(String, String, Encoding, Boolean)

Extrahuje všechny soubory v zadaném archivu do adresáře v systému souborů.Extracts all of the files in the specified archive to a directory on the file system.

ExtractToDirectory(String, String)

Extrahuje všechny soubory v zadaném archivu zip do adresáře v systému souborů.Extracts all the files in the specified zip archive to a directory on the file system.

public:
 static void ExtractToDirectory(System::String ^ sourceArchiveFileName, System::String ^ destinationDirectoryName);
public static void ExtractToDirectory (string sourceArchiveFileName, string destinationDirectoryName);
static member ExtractToDirectory : string * string -> unit
Public Shared Sub ExtractToDirectory (sourceArchiveFileName As String, destinationDirectoryName As String)

Parametry

sourceArchiveFileName
String

Cesta k archivu, který má být extrahován.The path to the archive that is to be extracted.

destinationDirectoryName
String

Cesta k adresáři, do kterého se mají umístit extrahované soubory určené jako relativní nebo absolutní cesta.The path to the directory in which to place the extracted files, specified as a relative or absolute path. Relativní cesta je interpretována jako relativní k aktuálnímu pracovnímu adresáři.A relative path is interpreted as relative to the current working directory.

Výjimky

destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName je Empty, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje nejméně jeden neplatný znak.destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName is Empty, contains only white space, or contains at least one invalid character.

destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName má hodnotu null.destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName is null.

Zadaná cesta v destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName překračuje maximální délku definovanou systémem.The specified path in destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName exceeds the system-defined maximum length.

Zadaná cesta je neplatná (například je na nemapované jednotce).The specified path is invalid (for example, it is on an unmapped drive).

Adresář určený parametrem destinationDirectoryName již existuje.The directory specified by destinationDirectoryName already exists.

-nebo--or- Název položky v archivu je Empty, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje nejméně jeden neplatný znak.The name of an entry in the archive is Empty, contains only white space, or contains at least one invalid character.

-nebo--or- Extrakce položky archivu by vytvořila soubor, který je mimo adresář určený parametrem destinationDirectoryName.Extracting an archive entry would create a file that is outside the directory specified by destinationDirectoryName. (K tomu může dojít například v případě, že název položky obsahuje přístup k nadřazeným adresářům.)(For example, this might happen if the entry name contains parent directory accessors.) -nebo--or- Položka archivu pro extrakci má stejný název jako položka, která již byla extrahována ze stejného archivu.An archive entry to extract has the same name as an entry that has already been extracted from the same archive.

Volající nemá požadovaná oprávnění pro přístup k archivu nebo cílovému adresáři.The caller does not have the required permission to access the archive or the destination directory.

destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName obsahuje neplatný formát.destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName contains an invalid format.

sourceArchiveFileName nebyl nalezen.sourceArchiveFileName was not found.

Archiv určený sourceArchiveFileName není platný archiv zip.The archive specified by sourceArchiveFileName is not a valid zip archive.

-nebo--or- Položka archivu nebyla nalezena nebo byla poškozena.An archive entry was not found or was corrupt.

-nebo--or- Položka archivu byla komprimována pomocí metody komprese, která není podporována.An archive entry was compressed by using a compression method that is not supported.

Příklady

Tento příklad ukazuje, jak vytvořit a extrahovat archiv zip pomocí třídy ZipFile.This example shows how to create and extract a zip archive by using the ZipFile class. Komprimuje obsah složky do archivu zip a extrahuje obsah do nové složky.It compresses the contents of a folder into a zip archive and extracts that content to a new folder. Chcete-li použít třídu ZipFile, musíte odkazovat na sestavení System.IO.Compression.FileSystem v projektu.To use the ZipFile class, you must reference the System.IO.Compression.FileSystem assembly in your project.

using System;
using System.IO.Compression;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    string startPath = @".\start";
    string zipPath = @".\result.zip";
    string extractPath = @".\extract";

    ZipFile.CreateFromDirectory(startPath, zipPath);

    ZipFile.ExtractToDirectory(zipPath, extractPath);
  }
}
Imports System.IO.Compression

Module Module1

  Sub Main()
    Dim startPath As String = ".\start"
    Dim zipPath As String = ".\result.zip"
    Dim extractPath As String = ".\extract"

    ZipFile.CreateFromDirectory(startPath, zipPath)

    ZipFile.ExtractToDirectory(zipPath, extractPath)
  End Sub

End Module

Poznámky

Tato metoda vytvoří zadaný adresář a všechny podadresáře.This method creates the specified directory and all subdirectories. Cílový adresář již neexistuje.The destination directory cannot already exist. Výjimky související s ověřováním cest v parametrech destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName jsou vyvolány před extrakcí.Exceptions related to validating the paths in the destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName parameters are thrown before extraction. V opačném případě, pokud dojde k chybě během extrakce, archiv zůstane částečně extrahován.Otherwise, if an error occurs during extraction, the archive remains partially extracted. Každý extrahovaný soubor má stejnou relativní cestu k adresáři určenému parametrem destinationDirectoryName, protože jeho Zdrojová položka musí být kořenem archivu.Each extracted file has the same relative path to the directory specified by destinationDirectoryName as its source entry has to the root of the archive.

ExtractToDirectory(String, String, Boolean)

Extrahuje všechny soubory v zadaném archivu do adresáře v systému souborů.Extracts all of the files in the specified archive to a directory on the file system.

public:
 static void ExtractToDirectory(System::String ^ sourceArchiveFileName, System::String ^ destinationDirectoryName, bool overwriteFiles);
public static void ExtractToDirectory (string sourceArchiveFileName, string destinationDirectoryName, bool overwriteFiles);
static member ExtractToDirectory : string * string * bool -> unit
Public Shared Sub ExtractToDirectory (sourceArchiveFileName As String, destinationDirectoryName As String, overwriteFiles As Boolean)

Parametry

sourceArchiveFileName
String

Cesta k systému souborů k archivu, který má být extrahován.The path on the file system to the archive that is to be extracted.

destinationDirectoryName
String

Cesta k cílovému adresáři v systému souborů.The path to the destination directory on the file system. Zadaný adresář nesmí existovat, ale adresář, ve kterém je obsažený, musí existovat.The directory specified must not exist, but the directory that it is contained in must exist.

overwriteFiles
Boolean

true přepsat soubory; false jinak.true to overwrite files; false otherwise.

Výjimky

sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName je řetězec s nulovou délkou, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje jeden nebo více neplatných znaků, jak jsou definovány InvalidPathChars.sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName is a zero-length string, contains only whitespace, or contains one or more invalid characters as defined by InvalidPathChars.

sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName má hodnotu null.sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName is null.

sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName Určuje cestu, název souboru nebo obojí, které překračují maximální délku definovanou systémem.sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName specifies a path, a file name, or both that exceed the system-defined maximum length.

Cesta určená sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName je neplatná (například se nachází na nemapované jednotce).The path specified by sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName is invalid (for example, it is on an unmapped drive).

Adresář určený parametrem destinationDirectoryName již existuje.The directory specified by destinationDirectoryName already exists.

-nebo--or-

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error has occurred.

-nebo--or-

Název ZipArchiveEntry má nulovou délku, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje jeden nebo více neplatných znaků podle definice InvalidPathChars.The name of a ZipArchiveEntry is zero-length, contains only whitespace, or contains one or more invalid characters as defined by InvalidPathChars.

-nebo--or-

Extrakce ZipArchiveEntry by způsobila umístění souboru, který je mimo cílový adresář (například kvůli přístupům nadřazených adresářů).Extracting a ZipArchiveEntry would result in a file destination that is outside the destination directory (for example, because of parent directory accessors).

-nebo--or-

ZipArchiveEntry má stejný název jako již extrahovaná položka ze stejného archivu.A ZipArchiveEntry has the same name as an already extracted entry from the same archive.

Volající nemá požadované povolení.The caller does not have the required permission.

sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName jsou v neplatném formátu.sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName is in an invalid format.

sourceArchiveFileName nebyl nalezen.sourceArchiveFileName was not found.

Archiv určený parametrem sourceArchiveFileName není platný ZipArchive.The archive specified by sourceArchiveFileName is not a valid ZipArchive.

-nebo--or-

ZipArchiveEntry nebyl nalezen nebo byl poškozen.A ZipArchiveEntry was not found or was corrupt.

-nebo--or-

ZipArchiveEntry byla komprimována pomocí metody komprese, která není podporována.A ZipArchiveEntry has been compressed using a compression method that is not supported.

Poznámky

Zadaný adresář nesmí existovat.The specified directory must not exist. Metoda vytvoří zadaný adresář a všechny podadresáře.The method creates the specified directory and all subdirectories.

Pokud při extrakci archivu dojde k chybě, archiv zůstane částečně extrahován.If there is an error while extracting the archive, the archive will remain partially extracted.

Každá položka bude extrahována tak, aby extrahovaný soubor měl stejnou relativní cestu k destinationDirectoryName, protože položka má archiv.Each entry will be extracted such that the extracted file has the same relative path to the destinationDirectoryName as the entry has to the archive.

Cesta může určovat relativní nebo absolutní informace o cestě.The path can specify relative or absolute path information. Relativní cesta je interpretována jako relativní k aktuálnímu pracovnímu adresáři.A relative path is interpreted as relative to the current working directory.

Pokud soubor, který chcete archivovat, má neplatný čas poslední změny, použije se první datum a čas ve formátu časového razítka zip (půlnoc od 1. ledna 1980).If a file to be archived has an invalid last modified time, the first date and time representable in the Zip timestamp format (midnight on January 1, 1980) will be used.

ExtractToDirectory(String, String, Encoding)

Extrahuje všechny soubory v zadaném archivu zip do adresáře v systému souborů a používá zadané kódování znaků pro názvy záznamů.Extracts all the files in the specified zip archive to a directory on the file system and uses the specified character encoding for entry names.

public:
 static void ExtractToDirectory(System::String ^ sourceArchiveFileName, System::String ^ destinationDirectoryName, System::Text::Encoding ^ entryNameEncoding);
public static void ExtractToDirectory (string sourceArchiveFileName, string destinationDirectoryName, System.Text.Encoding entryNameEncoding);
static member ExtractToDirectory : string * string * System.Text.Encoding -> unit
Public Shared Sub ExtractToDirectory (sourceArchiveFileName As String, destinationDirectoryName As String, entryNameEncoding As Encoding)

Parametry

sourceArchiveFileName
String

Cesta k archivu, který má být extrahován.The path to the archive that is to be extracted.

destinationDirectoryName
String

Cesta k adresáři, do kterého se mají umístit extrahované soubory určené jako relativní nebo absolutní cesta.The path to the directory in which to place the extracted files, specified as a relative or absolute path. Relativní cesta je interpretována jako relativní k aktuálnímu pracovnímu adresáři.A relative path is interpreted as relative to the current working directory.

entryNameEncoding
Encoding

Kódování, které má být použito při čtení nebo zápisu názvů položek v tomto archivu.The encoding to use when reading or writing entry names in this archive. Zadejte hodnotu pro tento parametr pouze v případě, že je vyžadováno kódování pro interoperabilitu s nástroji a knihovnami archivu zip, které pro vstupní názvy nepodporují kódování UTF-8.Specify a value for this parameter only when an encoding is required for interoperability with zip archive tools and libraries that do not support UTF-8 encoding for entry names.

Výjimky

destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName je Empty, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje nejméně jeden neplatný znak.destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName is Empty, contains only white space, or contains at least one invalid character.

-nebo--or- entryNameEncoding je nastavené na kódování Unicode jiné než UTF-8.entryNameEncoding is set to a Unicode encoding other than UTF-8.

destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName má hodnotu null.destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName is null.

Zadaná cesta v destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName překračuje maximální délku definovanou systémem.The specified path in destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName exceeds the system-defined maximum length.

Zadaná cesta je neplatná (například je na nemapované jednotce).The specified path is invalid (for example, it is on an unmapped drive).

Adresář určený parametrem destinationDirectoryName již existuje.The directory specified by destinationDirectoryName already exists.

-nebo--or- Název položky v archivu je Empty, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje nejméně jeden neplatný znak.The name of an entry in the archive is Empty, contains only white space, or contains at least one invalid character.

-nebo--or- Extrakce položky archivu by vytvořila soubor, který je mimo adresář určený parametrem destinationDirectoryName.Extracting an archive entry would create a file that is outside the directory specified by destinationDirectoryName. (K tomu může dojít například v případě, že název položky obsahuje přístup k nadřazeným adresářům.)(For example, this might happen if the entry name contains parent directory accessors.) -nebo--or- Položka archivu pro extrakci má stejný název jako položka, která již byla extrahována ze stejného archivu.An archive entry to extract has the same name as an entry that has already been extracted from the same archive.

Volající nemá požadovaná oprávnění pro přístup k archivu nebo cílovému adresáři.The caller does not have the required permission to access the archive or the destination directory.

destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName obsahuje neplatný formát.destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName contains an invalid format.

sourceArchiveFileName nebyl nalezen.sourceArchiveFileName was not found.

Archiv určený sourceArchiveFileName není platný archiv zip.The archive specified by sourceArchiveFileName is not a valid zip archive.

-nebo--or- Položka archivu nebyla nalezena nebo byla poškozena.An archive entry was not found or was corrupt.

-nebo--or- Položka archivu byla komprimována pomocí metody komprese, která není podporována.An archive entry was compressed by using a compression method that is not supported.

Poznámky

Tato metoda vytvoří zadaný adresář a všechny podadresáře.This method creates the specified directory and all subdirectories. Cílový adresář již neexistuje.The destination directory cannot already exist. Výjimky související s ověřováním cest v parametrech destinationDirectoryName nebo sourceArchiveFileName jsou vyvolány před extrakcí.Exceptions related to validating the paths in the destinationDirectoryName or sourceArchiveFileName parameters are thrown before extraction. V opačném případě, pokud dojde k chybě během extrakce, archiv zůstane částečně extrahován.Otherwise, if an error occurs during extraction, the archive remains partially extracted. Každý extrahovaný soubor má stejnou relativní cestu k adresáři určenému parametrem destinationDirectoryName, protože jeho Zdrojová položka musí být kořenem archivu.Each extracted file has the same relative path to the directory specified by destinationDirectoryName as its source entry has to the root of the archive.

Pokud je entryNameEncoding nastaveno na jinou hodnotu než null, názvy položek jsou Dekódovatelné podle následujících pravidel:If entryNameEncoding is set to a value other than null, entry names are decoded according to the following rules:

 • Pro názvy záznamů, kde není nastaven příznak kódování jazyka (v případě, že je příznak bit pro obecné použití v hlavičce místního souboru) nastavený, se názvy položek dekóduje pomocí zadaného kódování.For entry names where the language encoding flag (in the general-purpose bit flag of the local file header) is not set, the entry names are decoded by using the specified encoding.

 • U položek, kde je nastaven příznak kódování jazyka, jsou názvy položek dekódovány pomocí kódování UTF-8.For entries where the language encoding flag is set, the entry names are decoded by using UTF-8.

Pokud je entryNameEncoding nastavené na null, názvy položek se dekóduje podle následujících pravidel:If entryNameEncoding is set to null, entry names are decoded according to the following rules:

 • Pro položky, ve kterých není nastaven příznak kódování jazyka (v nestandardním příznaku bitové kopie místního souboru), jsou názvy záznamů dekódovány pomocí výchozí systémové znakové stránky.For entries where the language encoding flag (in the general-purpose bit flag of the local file header) is not set, entry names are decoded by using the current system default code page.

 • U položek, kde je nastaven příznak kódování jazyka, jsou názvy položek dekódovány pomocí kódování UTF-8.For entries where the language encoding flag is set, the entry names are decoded by using UTF-8.

ExtractToDirectory(String, String, Encoding, Boolean)

Extrahuje všechny soubory v zadaném archivu do adresáře v systému souborů.Extracts all of the files in the specified archive to a directory on the file system.

public:
 static void ExtractToDirectory(System::String ^ sourceArchiveFileName, System::String ^ destinationDirectoryName, System::Text::Encoding ^ entryNameEncoding, bool overwriteFiles);
public static void ExtractToDirectory (string sourceArchiveFileName, string destinationDirectoryName, System.Text.Encoding entryNameEncoding, bool overwriteFiles);
static member ExtractToDirectory : string * string * System.Text.Encoding * bool -> unit
Public Shared Sub ExtractToDirectory (sourceArchiveFileName As String, destinationDirectoryName As String, entryNameEncoding As Encoding, overwriteFiles As Boolean)

Parametry

sourceArchiveFileName
String

Cesta k systému souborů k archivu, který má být extrahován.The path on the file system to the archive that is to be extracted.

destinationDirectoryName
String

Cesta k cílovému adresáři v systému souborů.The path to the destination directory on the file system. Zadaný adresář nesmí existovat, ale adresář, ve kterém je obsažený, musí existovat.The directory specified must not exist, but the directory that it is contained in must exist.

entryNameEncoding
Encoding

Kódování, které má být použito při čtení názvů záznamů v tomto ZipArchive.The encoding to use when reading entry names in this ZipArchive.

overwriteFiles
Boolean

true přepsat soubory; false jinak.true to overwrite files; false otherwise.

Výjimky

sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName je řetězec s nulovou délkou, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje jeden nebo více neplatných znaků, jak jsou definovány InvalidPathChars.sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName is a zero-length string, contains only whitespace, or contains one or more invalid characters as defined by InvalidPathChars.

-nebo--or- entryNameEncoding je nastavené na kódování Unicode jiné než UTF-8.entryNameEncoding is set to a Unicode encoding other than UTF-8.

sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName má hodnotu null.sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName is null.

sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName Určuje cestu, název souboru nebo obojí, které překračují maximální délku definovanou systémem.sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName specifies a path, a file name, or both that exceed the system-defined maximum length.

Cesta určená sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName je neplatná (například se nachází na nemapované jednotce).The path specified by sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName is invalid (for example, it is on an unmapped drive).

Adresář určený parametrem destinationDirectoryName již existuje.The directory specified by destinationDirectoryName already exists.

-nebo--or-

Došlo k vstupně-výstupní chybě.An I/O error has occurred.

-nebo--or-

Název ZipArchiveEntry má nulovou délku, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje jeden nebo více neplatných znaků podle definice InvalidPathChars.The name of a ZipArchiveEntry is zero-length, contains only whitespace, or contains one or more invalid characters as defined by InvalidPathChars.

-nebo--or-

Extrakce ZipArchiveEntry by způsobila umístění souboru, který je mimo cílový adresář (například kvůli přístupům nadřazených adresářů).Extracting a ZipArchiveEntry would result in a file destination that is outside the destination directory (for example, because of parent directory accessors).

-nebo--or-

ZipArchiveEntry má stejný název jako již extrahovaná položka ze stejného archivu.A ZipArchiveEntry has the same name as an already extracted entry from the same archive.

Volající nemá požadované povolení.The caller does not have the required permission.

sourceArchiveFileName nebo destinationDirectoryName jsou v neplatném formátu.sourceArchiveFileName or destinationDirectoryName is in an invalid format.

sourceArchiveFileName nebyl nalezen.sourceArchiveFileName was not found.

Archiv určený parametrem sourceArchiveFileName není platný ZipArchive.The archive specified by sourceArchiveFileName is not a valid ZipArchive.

-nebo--or-

Položka archivu nebyla nalezena nebo byla poškozena.An archive entry was not found or was corrupt.

-nebo--or-

Položka archivu byla komprimována pomocí metody komprese, která není podporována.An archive entry has been compressed using a compression method that is not supported.

Poznámky

Zadaný adresář nesmí existovat.The specified directory must not exist. Tato metoda vytvoří zadaný adresář a všechny podadresáře.This method will create the specified directory and all subdirectories.

Pokud při extrakci archivu dojde k chybě, archiv zůstane částečně extrahován.If there is an error while extracting the archive, the archive will remain partially extracted.

Každá položka bude extrahována tak, aby extrahovaný soubor měl stejnou relativní cestu k destinationDirectoryName, protože položka má archiv.Each entry will be extracted such that the extracted file has the same relative path to the destinationDirectoryName as the entry has to the archive.

Cesta může určovat relativní nebo absolutní informace o cestě.The path can specify relative or absolute path information. Relativní cesta je interpretována jako relativní k aktuálnímu pracovnímu adresáři.A relative path is interpreted as relative to the current working directory.

Pokud soubor, který chcete archivovat, má neplatný čas poslední změny, použije se první datum a čas ve formátu časového razítka zip (půlnoc od 1. ledna 1980).If a file to be archived has an invalid last modified time, the first date and time representable in the Zip timestamp format (midnight on January 1, 1980) will be used.

Platí pro