ZipFileExtensions.CreateEntryFromFile Metoda

Definice

Archivuje soubor pomocí jeho komprimace a jeho přidání do archivu zip.Archives a file by compressing it and adding it to the zip archive.

Přetížení

CreateEntryFromFile(ZipArchive, String, String)

Archivuje soubor pomocí jeho komprimace a jeho přidání do archivu zip.Archives a file by compressing it and adding it to the zip archive.

CreateEntryFromFile(ZipArchive, String, String, CompressionLevel)

Archivuje soubor pomocí komprimace na zadané úrovni komprese a jeho přidáním do archivu zip.Archives a file by compressing it using the specified compression level and adding it to the zip archive.

CreateEntryFromFile(ZipArchive, String, String)

Archivuje soubor pomocí jeho komprimace a jeho přidání do archivu zip.Archives a file by compressing it and adding it to the zip archive.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::IO::Compression::ZipArchiveEntry ^ CreateEntryFromFile(System::IO::Compression::ZipArchive ^ destination, System::String ^ sourceFileName, System::String ^ entryName);
public static System.IO.Compression.ZipArchiveEntry CreateEntryFromFile (this System.IO.Compression.ZipArchive destination, string sourceFileName, string entryName);
static member CreateEntryFromFile : System.IO.Compression.ZipArchive * string * string -> System.IO.Compression.ZipArchiveEntry
<Extension()>
Public Function CreateEntryFromFile (destination As ZipArchive, sourceFileName As String, entryName As String) As ZipArchiveEntry

Parametry

destination
ZipArchive

Archiv zip, do kterého se má soubor přidat.The zip archive to add the file to.

sourceFileName
String

Cesta k souboru, který chcete archivovat.The path to the file to be archived. Můžete zadat relativní nebo absolutní cestu.You can specify either a relative or an absolute path. Relativní cesta je interpretována jako relativní k aktuálnímu pracovnímu adresáři.A relative path is interpreted as relative to the current working directory.

entryName
String

Název položky, která se má vytvořit v archivu zipThe name of the entry to create in the zip archive.

Návraty

Obálka pro novou položku v archivu zip.A wrapper for the new entry in the zip archive.

Výjimky

sourceFileName je Empty, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje nejméně jeden neplatný znak.sourceFileName is Empty, contains only white space, or contains at least one invalid character.

-nebo--or- entryName je Empty.entryName is Empty.

sourceFileName nebo entryName má hodnotu null.sourceFileName or entryName is null.

V sourceFileNamezadaná cesta, název souboru nebo obojí překračují maximální délku definovanou systémem.In sourceFileName, the specified path, file name, or both exceed the system-defined maximum length.

sourceFileName je neplatný (například se nachází na nemapované jednotce).sourceFileName is invalid (for example, it is on an unmapped drive).

Soubor určený parametrem sourceFileName nelze otevřít nebo je příliš velký pro aktualizaci (aktuální limit je MaxValue).The file specified by sourceFileName cannot be opened, or is too large to be updated (current limit is MaxValue).

sourceFileName Určuje adresář.sourceFileName specifies a directory.

-nebo--or- Volající nemá požadovaná oprávnění pro přístup k souboru určenému parametrem sourceFileName.The caller does not have the required permission to access the file specified by sourceFileName.

Soubor určený parametrem sourceFileName nebyl nalezen.The file specified by sourceFileName is not found.

Parametr sourceFileName má neplatný formát.The sourceFileName parameter is in an invalid format.

-nebo--or- Archiv zip nepodporuje zápis.The zip archive does not support writing.

Archiv zip byl zlikvidován.The zip archive has been disposed.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit novou položku v archivu zip z existujícího souboru.The following example shows how to create a new entry in a zip archive from an existing file.

using System;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string zipPath = @"c:\users\exampleuser\start.zip";
      string extractPath = @"c:\users\exampleuser\extract";
      string newFile = @"c:\users\exampleuser\NewFile.txt";
      
      using (ZipArchive archive = ZipFile.Open(zipPath, ZipArchiveMode.Update))
      {
        archive.CreateEntryFromFile(newFile, "NewEntry.txt");
        archive.ExtractToDirectory(extractPath);
      } 
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.IO.Compression

Module Module1

  Sub Main()
    Dim zipPath As String = "c:\users\exampleuser\end.zip"
    Dim extractPath As String = "c:\users\exampleuser\extract"
    Dim newFile As String = "c:\users\exampleuser\NewFile.txt"

    Using archive As ZipArchive = ZipFile.Open(zipPath, ZipArchiveMode.Update)
      archive.CreateEntryFromFile(newFile, "NewEntry.txt", CompressionLevel.Fastest)
      archive.ExtractToDirectory(extractPath)
    End Using
  End Sub

End Module

Poznámky

Nová položka v archivu obsahuje obsah souboru určeného parametrem sourceFileName.The new entry in the archive contains the contents of the file specified by sourceFileName. Pokud položka se zadaným názvem (entryName) již v archivu existuje, vytvoří se druhá položka se stejným názvem.If an entry with the specified name (entryName) already exists in the archive, a second entry is created with an identical name. Vlastnost LastWriteTime položky je nastavena na hodnotu čas poslední změny souboru v systému souborů.The LastWriteTime property of the entry is set to the last time the file on the file system was changed.

Pokud je k dispozici ZipArchiveMode.Update, omezení velikosti položky je omezeno na Int32.MaxValue.When ZipArchiveMode.Update is present, the size limit of an entry is limited to Int32.MaxValue. Důvodem je, že režim aktualizace používá MemoryStream interně, aby bylo možné v případě aktualizace archivu vyžadovat hledání a MemoryStream má maximální hodnotu, která se rovná velikosti int.This limit is because update mode uses a MemoryStream internally to allow the seeking required when updating an archive, and MemoryStream has a maximum equal to the size of an int.

CreateEntryFromFile(ZipArchive, String, String, CompressionLevel)

Archivuje soubor pomocí komprimace na zadané úrovni komprese a jeho přidáním do archivu zip.Archives a file by compressing it using the specified compression level and adding it to the zip archive.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::IO::Compression::ZipArchiveEntry ^ CreateEntryFromFile(System::IO::Compression::ZipArchive ^ destination, System::String ^ sourceFileName, System::String ^ entryName, System::IO::Compression::CompressionLevel compressionLevel);
public static System.IO.Compression.ZipArchiveEntry CreateEntryFromFile (this System.IO.Compression.ZipArchive destination, string sourceFileName, string entryName, System.IO.Compression.CompressionLevel compressionLevel);
static member CreateEntryFromFile : System.IO.Compression.ZipArchive * string * string * System.IO.Compression.CompressionLevel -> System.IO.Compression.ZipArchiveEntry

Parametry

destination
ZipArchive

Archiv zip, do kterého se má soubor přidat.The zip archive to add the file to.

sourceFileName
String

Cesta k souboru, který chcete archivovat.The path to the file to be archived. Můžete zadat relativní nebo absolutní cestu.You can specify either a relative or an absolute path. Relativní cesta je interpretována jako relativní k aktuálnímu pracovnímu adresáři.A relative path is interpreted as relative to the current working directory.

entryName
String

Název položky, která se má vytvořit v archivu zipThe name of the entry to create in the zip archive.

compressionLevel
CompressionLevel

Jedna z hodnot výčtu, která označuje, zda má být při vytváření položky zdůrazněna rychlost nebo Efektivita komprese.One of the enumeration values that indicates whether to emphasize speed or compression effectiveness when creating the entry.

Návraty

Obálka pro novou položku v archivu zip.A wrapper for the new entry in the zip archive.

Výjimky

sourceFileName je Empty, obsahuje pouze prázdné znaky nebo obsahuje nejméně jeden neplatný znak.sourceFileName is Empty, contains only white space, or contains at least one invalid character.

-nebo--or- entryName je Empty.entryName is Empty.

sourceFileName nebo entryName má hodnotu null.sourceFileName or entryName is null.

sourceFileName je neplatný (například se nachází na nemapované jednotce).sourceFileName is invalid (for example, it is on an unmapped drive).

V sourceFileNamezadaná cesta, název souboru nebo obojí překračují maximální délku definovanou systémem.In sourceFileName, the specified path, file name, or both exceed the system-defined maximum length.

Soubor určený parametrem sourceFileName nelze otevřít nebo je příliš velký pro aktualizaci (aktuální limit je MaxValue).The file specified by sourceFileName cannot be opened, or is too large to be updated (current limit is MaxValue).

sourceFileName Určuje adresář.sourceFileName specifies a directory.

-nebo--or- Volající nemá požadovaná oprávnění pro přístup k souboru určenému parametrem sourceFileName.The caller does not have the required permission to access the file specified by sourceFileName.

Soubor určený parametrem sourceFileName nebyl nalezen.The file specified by sourceFileName is not found.

Parametr sourceFileName má neplatný formát.The sourceFileName parameter is in an invalid format.

-nebo--or- Archiv zip nepodporuje zápis.The zip archive does not support writing.

Archiv zip byl zlikvidován.The zip archive has been disposed.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit novou položku v archivu zip z existujícího souboru a zadat úroveň komprese.The following example shows how to create a new entry in a zip archive from an existing file, and specify the compression level.

using System;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string zipPath = @"c:\users\exampleuser\start.zip";
      string extractPath = @"c:\users\exampleuser\extract";
      string newFile = @"c:\users\exampleuser\NewFile.txt";
      
      using (ZipArchive archive = ZipFile.Open(zipPath, ZipArchiveMode.Update))
      {
        archive.CreateEntryFromFile(newFile, "NewEntry.txt", CompressionLevel.Fastest);
        archive.ExtractToDirectory(extractPath);
      } 
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.IO.Compression

Module Module1

  Sub Main()
    Dim zipPath As String = "c:\users\exampleuser\end.zip"
    Dim extractPath As String = "c:\users\exampleuser\extract"
    Dim newFile As String = "c:\users\exampleuser\NewFile.txt"

    Using archive As ZipArchive = ZipFile.Open(zipPath, ZipArchiveMode.Update)
      archive.CreateEntryFromFile(newFile, "NewEntry.txt", CompressionLevel.Fastest)
      archive.ExtractToDirectory(extractPath)
    End Using
  End Sub

End Module

Poznámky

Nová položka v archivu obsahuje obsah souboru určeného parametrem sourceFileName.The new entry in the archive contains the contents of the file specified by sourceFileName. Pokud položka se zadaným názvem (entryName) již v archivu existuje, vytvoří se druhá položka se stejným názvem.If an entry with the specified name (entryName) already exists in the archive, a second entry is created with an identical name. Vlastnost LastWriteTime položky je nastavena na hodnotu čas poslední změny souboru v systému souborů.The LastWriteTime property of the entry is set to the last time the file on the file system was changed.

Pokud je k dispozici ZipArchiveMode.Update, omezení velikosti položky je omezeno na Int32.MaxValue.When ZipArchiveMode.Update is present, the size limit of an entry is limited to Int32.MaxValue. Důvodem je, že režim aktualizace používá MemoryStream interně, aby bylo možné v případě aktualizace archivu vyžadovat hledání a MemoryStream má maximální hodnotu, která se rovná velikosti int.This limit is because update mode uses a MemoryStream internally to allow the seeking required when updating an archive, and MemoryStream has a maximum equal to the size of an int.

Platí pro