FileSystemEnumerable<TResult>.FindTransform Delegát

Definice

Zapouzdřuje metodu pro transformaci nezpracovaných dat hledání do výsledku.Encapsulates a method for transforming raw find data into a result.

public: delegate TResult FileSystemEnumerable<TResult>::FindTransform(FileSystemEntry % entry);
public delegate TResult FileSystemEnumerable<TResult>.FindTransform(ref FileSystemEntry entry);
type FileSystemEnumerable<'Result>.FindTransform = delegate of FileSystemEntry -> 'Result
Public Delegate Function FileSystemEnumerable(Of TResult).FindTransform(ByRef entry As FileSystemEntry) As TResult 

Parametry

entry
FileSystemEntry

Odkaz na položku systému souborů, která bude vyhodnocena pomocí podmínky predikátu.A reference to the file system entry that will be evaluated with the predicate condition.

Návratová hodnota

TResult

Instance typu, který tento delegát zapouzdřuje.An instance of the type that this delegate encapsulates.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro