FileAttributes Výčet

Definice

Poskytuje atributy pro soubory a adresáře.Provides attributes for files and directories.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class FileAttributes
[System.Flags]
public enum FileAttributes
public enum FileAttributes
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum FileAttributes
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum FileAttributes
type FileAttributes = 
Public Enum FileAttributes
Dědičnost
FileAttributes
Atributy

Pole

Archive 32

Tento soubor je označený jako zahrnutý v operaci přírůstkového zálohování.This file is marked to be included in incremental backup operation. Systém Windows tento atribut nastaví pokaždé, když se upraví soubor, a zálohovací software by ho měl při zpracování souboru během přírůstkového zálohování vymazat.Windows sets this attribute whenever the file is modified, and backup software should clear it when processing the file during incremental backup.

Compressed 2048

Soubor je komprimován.The file is compressed.

Device 64

Vyhrazeno pro budoucí použití.Reserved for future use.

Directory 16

Soubor je adresář.The file is a directory. Directory se podporuje v systémech Windows, Linux a macOS.Directory is supported on Windows, Linux, and macOS.

Encrypted 16384

Soubor nebo adresář je zašifrovaný.The file or directory is encrypted. V případě souboru to znamená, že všechna data v souboru jsou zašifrovaná.For a file, this means that all data in the file is encrypted. V případě adresáře to znamená, že šifrování je výchozím nastavením pro nově vytvořené soubory a adresáře.For a directory, this means that encryption is the default for newly created files and directories.

Hidden 2

Soubor je skrytý, takže není zahrnutý do běžného výpisu adresáře.The file is hidden, and thus is not included in an ordinary directory listing. Hidden se podporuje v systémech Windows, Linux a macOS.Hidden is supported on Windows, Linux, and macOS.

IntegrityStream 32768

Soubor nebo adresář obsahuje podporu integrity dat.The file or directory includes data integrity support. Pokud je tato hodnota použita na soubor, všechny datové proudy v souboru mají podporu integrity.When this value is applied to a file, all data streams in the file have integrity support. Pokud se tato hodnota použije u adresáře, všechny nové soubory a podadresáře v tomto adresáři ve výchozím nastavení zahrnují podporu integrity.When this value is applied to a directory, all new files and subdirectories within that directory, by default, include integrity support.

Normal 128

Soubor je standardní soubor, který nemá žádné speciální atributy.The file is a standard file that has no special attributes. Tento atribut je platný pouze v případě, že je použit samostatně.This attribute is valid only if it is used alone. Normal se podporuje v systémech Windows, Linux a macOS.Normal is supported on Windows, Linux, and macOS.

NoScrubData 131072

Soubor nebo adresář jsou vyloučeny z kontroly integrity dat.The file or directory is excluded from the data integrity scan. Pokud je tato hodnota použita na adresář, ve výchozím nastavení jsou všechny nové soubory a podadresáře v tomto adresáři vyloučeny z integrity dat.When this value is applied to a directory, by default, all new files and subdirectories within that directory are excluded from data integrity.

NotContentIndexed 8192

Soubor nebude indexován službou indexování obsahu operačního systému.The file will not be indexed by the operating system's content indexing service.

Offline 4096

Soubor je offline.The file is offline. Data souboru nejsou okamžitě k dispozici.The data of the file is not immediately available.

ReadOnly 1

Soubor je určen jen pro čtení.The file is read-only. ReadOnly se podporuje v systémech Windows, Linux a macOS.ReadOnly is supported on Windows, Linux, and macOS. V systému Linux a macOS Změna příznaku ReadOnly je operace oprávnění.On Linux and macOS, changing the ReadOnly flag is a permissions operation.

ReparsePoint 1024

Soubor obsahuje bod rozboru, což je blok uživatelsky definovaných dat přidružených k souboru nebo adresáři.The file contains a reparse point, which is a block of user-defined data associated with a file or a directory. ReparsePoint se podporuje v systémech Windows, Linux a macOS.ReparsePoint is supported on Windows, Linux, and macOS.

SparseFile 512

Soubor je zhuštěný soubor.The file is a sparse file. Řídké soubory jsou obvykle velké soubory, jejichž data se skládají z většinou nul.Sparse files are typically large files whose data consists of mostly zeros.

System 4

Soubor je systémový soubor.The file is a system file. To znamená, že soubor je součástí operačního systému nebo je používán výhradně operačním systémem.That is, the file is part of the operating system or is used exclusively by the operating system.

Temporary 256

Soubor je dočasný.The file is temporary. Dočasný soubor obsahuje data potřebná při provádění aplikace, ale po dokončení aplikace není potřeba.A temporary file contains data that is needed while an application is executing but is not needed after the application is finished. Souborové systémy se snaží uchovávat všechna data v paměti pro rychlejší přístup, spíše než vyprázdnění dat zpět do velkokapacitního úložiště.File systems try to keep all the data in memory for quicker access rather than flushing the data back to mass storage. Dočasný soubor by měl aplikace odstranit, jakmile už není potřeba.A temporary file should be deleted by the application as soon as it is no longer needed.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak načíst atributy pro soubor a ověřit, zda je soubor určen jen pro čtení.The following example shows how to retrieve the attributes for a file and check if the file is read-only.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      FileAttributes attributes = File.GetAttributes("c:/Temp/testfile.txt");
      if ((attributes & FileAttributes.ReadOnly) == FileAttributes.ReadOnly)
      {
        Console.WriteLine("read-only file");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("not read-only file");
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Text

Module Module1
  Sub Main()
    Dim attributes = File.GetAttributes("c:/Temp/testfile.txt")
    If ((attributes And FileAttributes.ReadOnly) = FileAttributes.ReadOnly) Then
      Console.WriteLine("read-only file")
    Else
      Console.WriteLine("not read-only file")
    End If
  End Sub
End Module

Poznámky

Můžete získat atributy pro soubory a adresáře voláním metody File.GetAttributes a můžete je nastavit voláním metody File.SetAttributes.You can get attributes for files and directories by calling the File.GetAttributes method, and you can set them by calling the File.SetAttributes method.

Není možné změnit stav komprese objektu File pomocí metody File.SetAttributes.It is not possible to change the compression status of a File object by using the File.SetAttributes method. Místo toho je nutné soubor ve skutečnosti zkomprimovat pomocí kompresního nástroje nebo jedné ze tříd v oboru názvů System.IO.Compression.Instead, you must actually compress the file using either a compression tool or one of the classes in the System.IO.Compression namespace.

Rozhraní .NET Core v systémech Linux a macOS nepodporují následující atributy:The following attributes are not supported by .NET Core on Linux and macOS:

V systémech UNIX hodnota vrácená funkcí File.GetAttributes zahrnuje Hidden pro soubor, jehož název začíná tečkou (".").On Unix systems, the value returned by File.GetAttributes includes Hidden for a file whose name begins with a period ("."). V macOS můžete získat nebo nastavit skrytý příznak.On macOS, you can get or set the hidden flag.

Platí pro

Viz také