FileNotFoundException.Message Vlastnost

Definice

Získá chybovou zprávu, která vysvětluje důvod výjimky.Gets the error message that explains the reason for the exception.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public override string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overrides ReadOnly Property Message As String

Hodnota vlastnosti

Chybová zprávaThe error message.

Poznámky

Pokud žádnou zprávu se zadaným pro konstruktor pro aktuální výjimku, vrátí tato vlastnost poskytnuté systémem chybovou zprávu.If no message was supplied to the constructor for the current exception, this property returns a system-supplied error message. Pokud FileName jedná o vlastnost neumožňující null, zpráva obsahuje název souboru.If the FileName property is not null, the message includes the file name.

Tato vlastnost je pouze pro čtení.This property is read-only.

Platí pro

Viz také