FileNotFoundException.Message Property

Definition

Získá chybovou zprávu, která vysvětluje důvod výjimky.Gets the error message that explains the reason for the exception.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public override string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overrides ReadOnly Property Message As String

Property Value

String

Chybová zprávaThe error message.

Remarks

Pokud není do konstruktoru pro aktuální výjimku zadána žádná zpráva, vrátí tato vlastnost chybovou zprávu zadanou systémem.If no message was supplied to the constructor for the current exception, this property returns a system-supplied error message. Pokud vlastnost FileName není null, zpráva obsahuje název souboru.If the FileName property is not null, the message includes the file name.

Tato vlastnost je jen ke čtení.This property is read-only.

Applies to

See also