IOException Třída

Definice

Výjimka, která je vyvolána, když dojde k vstupně-výstupní chybě.The exception that is thrown when an I/O error occurs.

public ref class IOException : SystemException
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class IOException : SystemException
type IOException = class
  inherit SystemException
Public Class IOException
Inherits SystemException
Dědičnost
Odvozené
Atributy

Příklady

Tento příklad kódu je součástí většího příkladu, který je k dispozici pro metodu FileStream.Lock.This code example is part of a larger example provided for the FileStream.Lock method.

// Catch the IOException generated if the 
// specified part of the file is locked.
catch ( IOException^ e ) 
{
  Console::WriteLine( "{0}: The write operation could not "
  "be performed because the specified "
  "part of the file is locked.", e->GetType()->Name );
}


// Catch the IOException generated if the 
// specified part of the file is locked.
catch(IOException e)
{
  Console.WriteLine(
    "{0}: The write operation could not " +
    "be performed because the specified " +
    "part of the file is locked.", 
    e.GetType().Name);
}
' Catch the IOException generated if the 
' specified part of the file is locked.
Catch ex As IOException
  Console.WriteLine( _
    "{0}: The write operation could " & _
    "not be performed because the " & _
    "specified part of the file is " & _
    "locked.", ex.GetType().Name)
End Try

Poznámky

IOException je základní třídou pro výjimky vyvolané při přístupu k informacím pomocí datových proudů, souborů a adresářů.IOException is the base class for exceptions thrown while accessing information using streams, files and directories.

Základní knihovna tříd obsahuje následující typy, z nichž každá je odvozenou třídou IOException:The Base Class Library includes the following types, each of which is a derived class of IOException :

V případě potřeby tyto typy použijte místo IOException.Where appropriate, use these types instead of IOException.

IOException používá COR_E_IO HRESULT, která má hodnotu 0x80131620.IOException uses the HRESULT COR_E_IO which has the value 0x80131620.

Konstruktory

IOException()

Inicializuje novou instanci třídy IOException s řetězcem zprávy nastaveným na prázdný řetězec (""), jeho hodnota HRESULT je nastavena na hodnotu COR_E_IO a jeho vnitřní výjimka je nastavena na odkaz s hodnotou null.Initializes a new instance of the IOException class with its message string set to the empty string (""), its HRESULT set to COR_E_IO, and its inner exception set to a null reference.

IOException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy IOException se specifikovanými informacemi o serializaci a kontextu.Initializes a new instance of the IOException class with the specified serialization and context information.

IOException(String)

Inicializuje novou instanci třídy IOException s řetězcem zprávy nastaveným na message, jeho hodnota HRESULT je nastavena na hodnotu COR_E_IO a jeho vnitřní výjimka je nastavena na null.Initializes a new instance of the IOException class with its message string set to message, its HRESULT set to COR_E_IO, and its inner exception set to null.

IOException(String, Exception)

Inicializuje novou instanci třídy IOException třídy pomocí zadané chybové zprávy a odkazu na vnitřní výjimku, která je příčinou této výjimky.Initializes a new instance of the IOException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

IOException(String, Int32)

Inicializuje novou instanci třídy IOException s řetězcem zprávy nastaveným na message a jejím uživatelem definovaným v HRESULT.Initializes a new instance of the IOException class with its message string set to message and its HRESULT user-defined.

Vlastnosti

Data

Získá kolekci párů klíč/hodnota, které poskytují další uživatelsky definované informace o výjimce.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Zděděno od Exception)
HelpLink

Získá nebo nastaví odkaz na soubor s nápovědě spojený s touto výjimkou.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Zděděno od Exception)
HResult

Získá nebo nastaví hodnotu HRESULT, kódované číselné hodnoty, která je přiřazena konkrétní výjimce.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Zděděno od Exception)
InnerException

Získá instanci Exception, která způsobila aktuální výjimku.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Zděděno od Exception)
Message

Získá zprávu s popisem aktuální výjimky.Gets a message that describes the current exception.

(Zděděno od Exception)
Source

Získá nebo nastaví název aplikace nebo objektu, který způsobuje chybu.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Zděděno od Exception)
StackTrace

Načte řetězcovou reprezentaci okamžitých snímků v zásobníku volání.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Zděděno od Exception)
TargetSite

Získá metodu, která vyvolá aktuální výjimku.Gets the method that throws the current exception.

(Zděděno od Exception)

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetBaseException()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí Exception, který je hlavní příčinou jedné nebo více následných výjimek.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Zděděno od Exception)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Při přepsání v odvozené třídě nastaví SerializationInfo s informacemi o výjimce.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Zděděno od Exception)
GetType()

Získá typ modulu runtime aktuální instance.Gets the runtime type of the current instance.

(Zděděno od Exception)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální výjimky.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Zděděno od Exception)

Události

SerializeObjectState

Nastane, pokud je serializovaná výjimka pro vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje Serializovaná data o výjimce.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Zděděno od Exception)

Platí pro

Viz také