MemoryMappedViewAccessor.Flush Metoda

Definice

Vymaže všechny vyrovnávací paměti pro toto zobrazení a způsobí, že všechna data uložená do vyrovnávací paměti se zapisují do podkladového souboru.Clears all buffers for this view and causes any buffered data to be written to the underlying file.

public:
 void Flush();
public void Flush ();
[System.Security.SecurityCritical]
public void Flush ();
member this.Flush : unit -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
member this.Flush : unit -> unit
Public Sub Flush ()
Atributy

Výjimky

Metody byly volány po zavření přístupového objektu.Methods were called after the accessor was closed.

Poznámky

Pokud používáte zobrazení, která jsou vzájemně sousedící, tato metoda odstraní také následující data, pokud je její velikost rovna násobku velikosti systémové stránky:If you are using views that are adjacent to each other, this method will also clear the following data, provided its size is equal to a multiple of the system page size:

  • Všechna data, která předcházejí zobrazení až do nejnovějšího posunu souboru.Any data that precedes the view up until the latest file offset.

  • Všechna data, která následují zobrazení až do nejbližšího posunutí souboru.Any data that follows the view up until the earliest file offset.

Platí pro