Package.GetParts Metoda

Definice

Vrátí kolekci všech částí v balíčku.Returns a collection of all the parts in the package.

public:
 System::IO::Packaging::PackagePartCollection ^ GetParts();
public System.IO.Packaging.PackagePartCollection GetParts ();
member this.GetParts : unit -> System.IO.Packaging.PackagePartCollection
Public Function GetParts () As PackagePartCollection

Návraty

PackagePartCollection

Kolekce všech PackagePart prvků, které jsou obsaženy v balíčku.A collection of all the PackagePart elements that are contained in the package.

Výjimky

Balíček není otevřený ( Dispose(Boolean) nebo Close() se zavolal).The package is not open (Dispose(Boolean) or Close() has been called).

Balíček je jen pro zápis.The package is write-only.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít GetParts metodu k získání kolekce částí, které jsou obsaženy v Package .The following example shows how to use the GetParts method to obtain a collection of the parts that are contained in a Package. Úplný zdrojový kód programu naleznete v tématu Vytvoření balíčku s ukázkou digitálního podpisu.For the complete program source code, see Creating a Package with a Digital Signature Sample.

Poznámky

GetParts Vrátí kolekci všech částí, které jsou obsaženy v balíčku, včetně PackageRelationship částí.GetParts returns a collection of all parts that are contained in the package including PackageRelationship parts.

GetParts Nikdy se nevrátí null . vrácená kolekce však bude obsahovat nula prvků, pokud balíček neobsahuje žádné části.GetParts will never return null; however, the returned collection will contain zero elements if the package contains no parts.

Ve výchozím nastavení ZipPackage Package je k dispozici a použita odvozená implementace abstraktní základní třídy.By default, a ZipPackage derived implementation of the abstract Package base class is provided and used. Ve výchozí operaci GetParts volá GetPartsCore metodu ZipPackage třídy, aby vracela části ze souboru ZIP.In the default operation, GetParts calls the GetPartsCore method of the ZipPackage class to return the parts from a ZIP file.

Další informace o balíčcích a částech balíčku najdete v části 1,1 specifikace OPC (Open balení Conventions), která je dostupná ke stažení na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=71255 .For more information about packages and package parts, see section 1.1 of the Open Packaging Conventions (OPC) specification available for download at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=71255.

Poznámky pro dědice

GetParts() interně volá metodu odvozené třídy GetPartsCore() pro skutečnou vyprázdnění součásti na základě fyzického formátu implementovaného v odvozené třídě. GetParts() internally calls the derived class GetPartsCore() method to actually flush the part based on the physical format implemented in the derived class.

Platí pro

Viz také