FlushResult Struktura

Definice

Výsledek vrácený FlushAsync(CancellationToken) voláním.Result returned by FlushAsync(CancellationToken) call.

public value class FlushResult
public struct FlushResult
type FlushResult = struct
Public Structure FlushResult
Dědičnost
FlushResult

Konstruktory

FlushResult(Boolean, Boolean)

Inicializuje novou instanci FlushResult nastavení IsCanceled IsCompleted příznaků a.Initializes a new instance of FlushResult struct setting the IsCanceled and IsCompleted flags.

Vlastnosti

IsCanceled

Získá hodnotu, která označuje, zda FlushAsync(CancellationToken) byla aktuální operace zrušena CancelPendingFlush() .Gets a value that indicates whether the current FlushAsync(CancellationToken) operation was canceled by CancelPendingFlush().

IsCompleted

Získá hodnotu, která indikuje, že čtecí zařízení již nečte Data zapsaná do PipeWriter .Gets a value that indicates the reader is no longer reading data written to the PipeWriter.

Platí pro