PipeReader.CancelPendingRead Metoda

Definice

Zruší nevyřízenou ReadAsync(CancellationToken) operaci, aniž by způsobila, že by ji vyvolala a aniž by dokončila PipeReader .Cancels the pending ReadAsync(CancellationToken) operation without causing it to throw and without completing the PipeReader. Pokud nevyřízená operace není, tato operace zruší další operaci.If there is no pending operation, this cancels the next operation.

public:
 abstract void CancelPendingRead();
public abstract void CancelPendingRead ();
abstract member CancelPendingRead : unit -> unit
Public MustOverride Sub CancelPendingRead ()

Poznámky

Zrušená ReadAsync(CancellationToken) operace vrátí ReadResult WHERE, kde IsCanceled je true .The canceled ReadAsync(CancellationToken) operation returns a ReadResult where IsCanceled is true.

Platí pro