PipeWriter.CompleteAsync(Exception) Metoda

Definice

Označí aktuální instanci zapisovače kanálu jako dokončenou, což znamená, že do ní nebudou zapsána žádná další data.

public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask CompleteAsync (Exception exception = default);
public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask CompleteAsync (Exception? exception = default);
abstract member CompleteAsync : Exception -> System.Threading.Tasks.ValueTask
override this.CompleteAsync : Exception -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Overridable Function CompleteAsync (Optional exception As Exception = Nothing) As ValueTask

Parametry

exception
Exception

Volitelná výjimka, která označuje selhání, které způsobilo dokončení kanálu.

Návraty

ValueTask

Hodnota úloha, která představuje asynchronní úplnou operaci.

Platí pro