PipeWriter.FlushAsync(CancellationToken) Metoda

Definice

Zpřístupní bajty napsané pro PipeReader pokračování a spustí pokračování ReadAsync(CancellationToken) .

public abstract System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.FlushResult> FlushAsync (System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member FlushAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.FlushResult>
Public MustOverride Function FlushAsync (Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As ValueTask(Of FlushResult)

Parametry

cancellationToken
CancellationToken

Token, který se má monitorovat pro žádosti o zrušení Výchozí hodnota je None.

Návraty

ValueTask<FlushResult>

Úloha, která představuje a zabalí asynchronní operaci vyprázdnění.

Platí pro