PipeWriter.WriteAsync(ReadOnlyMemory<Byte>, CancellationToken) Metoda

Definice

Zapíše zadaný bajtový rozsah paměti do kanálu a zpřístupňuje data pro PipeReader .Writes the specified byte memory range to the pipe and makes data accessible to the PipeReader.

public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.FlushResult> WriteAsync (ReadOnlyMemory<byte> source, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member WriteAsync : ReadOnlyMemory<byte> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.FlushResult>
override this.WriteAsync : ReadOnlyMemory<byte> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.FlushResult>
Public Overridable Function WriteAsync (source As ReadOnlyMemory(Of Byte), Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As ValueTask(Of FlushResult)

Parametry

source
ReadOnlyMemory<Byte>

Oblast paměti bajtů jen pro čtení, která se má zapsat.The read-only byte memory region to write.

cancellationToken
CancellationToken

Token, který se má monitorovat pro žádosti o zrušeníThe token to monitor for cancellation requests. Výchozí hodnota je None.The default value is None.

Návraty

ValueTask<FlushResult>

Úkol reprezentující operaci asynchronního zápisu a zabalí asynchronní operaci vyprázdnění.A task that represents the asynchronous write operation, and wraps the flush asynchronous operation.

Platí pro