ReadResult(ReadOnlySequence<Byte>, Boolean, Boolean) Konstruktor

Definice

Vytvoří novou instanci ReadResult nastavení IsCanceled a IsCompleted příznaků.Creates a new instance of ReadResult setting IsCanceled and IsCompleted flags.

public:
 ReadResult(System::Buffers::ReadOnlySequence<System::Byte> buffer, bool isCanceled, bool isCompleted);
public ReadResult (System.Buffers.ReadOnlySequence<byte> buffer, bool isCanceled, bool isCompleted);
new System.IO.Pipelines.ReadResult : System.Buffers.ReadOnlySequence<byte> * bool * bool -> System.IO.Pipelines.ReadResult
Public Sub New (buffer As ReadOnlySequence(Of Byte), isCanceled As Boolean, isCompleted As Boolean)

Parametry

buffer
ReadOnlySequence<Byte>

Sekvence jen pro čtení obsahující bajty dat načtených ve ReadAsync(CancellationToken) volání.The read-only sequence containing the bytes of data that were read in the ReadAsync(CancellationToken) call.

isCanceled
Boolean

Příznak, který označuje, zda ReadAsync(CancellationToken) operace, kterou vytvořil, ReadResult byla zrušena nástrojem CancelPendingRead() .A flag that indicates if the ReadAsync(CancellationToken) operation that produced this ReadResult was canceled by CancelPendingRead().

isCompleted
Boolean

Příznak, který označuje, zda byl dosažen konec datového proudu.A flag that indicates whether the end of the data stream has been reached.

Platí pro