ReadResult.Buffer Vlastnost

Definice

Načte načtený ReadOnlySequence<T> .Gets the ReadOnlySequence<T> that was read.

public:
 property System::Buffers::ReadOnlySequence<System::Byte> Buffer { System::Buffers::ReadOnlySequence<System::Byte> get(); };
public System.Buffers.ReadOnlySequence<byte> Buffer { get; }
member this.Buffer : System.Buffers.ReadOnlySequence<byte>
Public ReadOnly Property Buffer As ReadOnlySequence(Of Byte)

Hodnota vlastnosti

ReadOnlySequence<Byte>

Sekvence jen pro čtení obsahující bajty dat načtených ve ReadAsync(CancellationToken) volání.A read-only sequence containing the bytes of data that were read in the ReadAsync(CancellationToken) call.

Platí pro