ReadResult.IsCanceled Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda ReadAsync(CancellationToken) byla aktuální operace zrušena CancelPendingRead() .Gets a value that indicates whether the current ReadAsync(CancellationToken) operation was canceled by CancelPendingRead().

public:
 property bool IsCanceled { bool get(); };
public bool IsCanceled { get; }
member this.IsCanceled : bool
Public ReadOnly Property IsCanceled As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true v případě ReadAsync(CancellationToken) zrušení operace, kterou vytvořil, ReadResult CancelPendingRead() v opačném případě false .true if the ReadAsync(CancellationToken) operation that produced this ReadResult was canceled by CancelPendingRead(); otherwise, false.

Platí pro