StreamPipeReaderOptions.MinimumReadSize Vlastnost

Definice

Získá prahovou hodnotu zbývajících bajtů ve vyrovnávací paměti před přidělením nové vyrovnávací paměti.Gets the threshold of remaining bytes in the buffer before a new buffer is allocated.

public:
 property int MinimumReadSize { int get(); };
public int MinimumReadSize { get; }
member this.MinimumReadSize : int
Public ReadOnly Property MinimumReadSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Minimální velikost pro čtení.The minimum read size.

Platí pro