StreamPipeWriterOptions.Pool Vlastnost

Definice

Získá MemoryPool<T> pro použití při přidělování paměti.Gets the MemoryPool<T> to use when allocating memory.

public:
 property System::Buffers::MemoryPool<System::Byte> ^ Pool { System::Buffers::MemoryPool<System::Byte> ^ get(); };
public System.Buffers.MemoryPool<byte> Pool { get; }
member this.Pool : System.Buffers.MemoryPool<byte>
Public ReadOnly Property Pool As MemoryPool(Of Byte)

Hodnota vlastnosti

MemoryPool<Byte>

Instance fondu paměti.A memory pool instance.

Platí pro