Stream Stream Stream Stream Class

Definice

Poskytuje obecný přehled pořadí bajtů.Provides a generic view of a sequence of bytes. Toto je abstraktní třída.This is an abstract class.

public ref class Stream abstract : MarshalByRefObject, IDisposable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public abstract class Stream : MarshalByRefObject, IDisposable
type Stream = class
  inherit MarshalByRefObject
  interface IDisposable
Public MustInherit Class Stream
Inherits MarshalByRefObject
Implements IDisposable
Dědičnost
Odvozené
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak používat dvě FileStream objekty asynchronní kopírování souborů z jednoho adresáře do jiného adresáře.The following example demonstrates how to use two FileStream objects to asynchronously copy the files from one directory to another directory. FileStream Třída odvozena z Stream třídy.The FileStream class derives from the Stream class. Je třeba poznamenat, že obslužná rutina Click pro ovládací prvek Button je označena modifikátorem async, jelikož volá asynchronní metodu.Notice that the Click event handler for the Button control is marked with the async modifier because it calls an asynchronous method.

using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.IO;

namespace WpfApplication
{
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      string StartDirectory = @"c:\Users\exampleuser\start";
      string EndDirectory = @"c:\Users\exampleuser\end";

      foreach (string filename in Directory.EnumerateFiles(StartDirectory))
      {
        using (FileStream SourceStream = File.Open(filename, FileMode.Open))
        {
          using (FileStream DestinationStream = File.Create(EndDirectory + filename.Substring(filename.LastIndexOf('\\'))))
          {
            await SourceStream.CopyToAsync(DestinationStream);
          }
        }
      }
    }
  }
}
Imports System.IO

Class MainWindow

  Private Async Sub Button_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Dim StartDirectory As String = "c:\Users\exampleuser\start"
    Dim EndDirectory As String = "c:\Users\exampleuser\end"

    For Each filename As String In Directory.EnumerateFiles(StartDirectory)
      Using SourceStream As FileStream = File.Open(filename, FileMode.Open)
        Using DestinationStream As FileStream = File.Create(EndDirectory + filename.Substring(filename.LastIndexOf("\"c)))
          Await SourceStream.CopyToAsync(DestinationStream)
        End Using

      End Using
    Next
  End Sub

End Class

Poznámky

Stream je abstraktní základní třída všechny datové proudy.Stream is the abstract base class of all streams. Datový proud je abstrakcí posloupnost bajtů, jako je například soubor, vstupně výstupní zařízení, kanálu komunikace mezi procesy nebo soket TCP/IP.A stream is an abstraction of a sequence of bytes, such as a file, an input/output device, an inter-process communication pipe, or a TCP/IP socket. Stream Třída a odvozené třídy poskytují obecné zobrazení těchto různých typů vstupu a výstupu a izolují programátora od konkrétních podrobností operačního systému a použitých zařízení.The Stream class and its derived classes provide a generic view of these different types of input and output, and isolate the programmer from the specific details of the operating system and the underlying devices.

Datové proudy zahrnují tři základní operace:Streams involve three fundamental operations:

 • Můžete číst z datových proudů.You can read from streams. Čtení je přenos dat z datového proudu do datové struktury, jako například pole bajtů.Reading is the transfer of data from a stream into a data structure, such as an array of bytes.

 • Můžete napsat do datových proudů.You can write to streams. Zápis je přenos dat z datové struktury do datového proudu.Writing is the transfer of data from a data structure into a stream.

 • Datových proudů můžete podporovat vyhledávání.Streams can support seeking. Hledání odkazuje na dotazování a úprava současné pozice v datovém proudu.Seeking refers to querying and modifying the current position within a stream. Hledání funkce závisí na typ, který má datový proud záložního úložiště.Seek capability depends on the kind of backing store a stream has. Například síťovým datovým proudům nemají žádný jednotné koncept aktuální pozici a proto obvykle nepodporují vyhledávání.For example, network streams have no unified concept of a current position, and therefore typically do not support seeking.

Některé z více běžně používají datové proudy, které dědí z Stream jsou FileStream, a MemoryStream.Some of the more commonly used streams that inherit from Stream are FileStream, and MemoryStream.

V závislosti na použitém zdroji dat nebo úložiště datové proudy může podporovat pouze některé z těchto možností.Depending on the underlying data source or repository, streams might support only some of these capabilities. Datový proud pro své možnosti můžete dotazovat pomocí CanRead, CanWrite, a CanSeek vlastnosti Stream třídy.You can query a stream for its capabilities by using the CanRead, CanWrite, and CanSeek properties of the Stream class.

Read a Write metody číst a zapisovat data v různých formátech.The Read and Write methods read and write data in a variety of formats. Pro datové proudy, které podporují hledání, použijte Seek a SetLength metody a Position a Length vlastnosti k dotazování a modifikaci aktuální pozice a délka datového proudu.For streams that support seeking, use the Seek and SetLength methods and the Position and Length properties to query and modify the current position and length of a stream.

Tento typ implementuje IDisposable rozhraní.This type implements the IDisposable interface. Po dokončení pomocí typu by měl vyřazení je přímo nebo nepřímo.When you have finished using the type, you should dispose of it either directly or indirectly. K uvolnění typu volat jeho Dispose metoda try / catch bloku.To dispose of the type directly, call its Dispose method in a try/catch block. Chcete-li vyřadit nepřímo, použijte konstrukce jazyka using (v jazyce C#) nebo Using (v jazyce Visual Basic).To dispose of it indirectly, use a language construct such as using (in C#) or Using (in Visual Basic). Další informace najdete v tématu v části "Použití objektu, který implementuje IDisposable" IDisposable tématu rozhraní.For more information, see the "Using an Object that Implements IDisposable" section in the IDisposable interface topic.

Připravuje se Stream objekt vyprázdní veškerá data ve vyrovnávací paměti a v podstatě volá Flush metoda za vás.Disposing a Stream object flushes any buffered data, and essentially calls the Flush method for you. Dispose také uvolní prostředky operačního systému, jako jsou popisovače souborů, připojení k síti nebo použité pro vnitřní vyrovnávací paměti.Dispose also releases operating system resources such as file handles, network connections, or memory used for any internal buffering. BufferedStream Třída poskytuje funkce datového proudu ve vyrovnávací paměti pro zabalení kolem jiného datového proudu k vylepšení pro čtení a zápis výkonu.The BufferedStream class provides the capability of wrapping a buffered stream around another stream in order to improve read and write performance.

Počínaje .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5, Stream třída zahrnuje asynchronní metody pro zjednodušení asynchronních operací.Starting with the .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5, the Stream class includes async methods to simplify asynchronous operations. Asynchronní metoda obsahuje Async ve svém názvu, jako například ReadAsync, WriteAsync, CopyToAsync, a FlushAsync.An async method contains Async in its name, such as ReadAsync, WriteAsync, CopyToAsync, and FlushAsync. Tyto metody umožňují provádět náročné vstupně-výstupní operace bez blokování hlavního vlákna.These methods enable you to perform resource-intensive I/O operations without blocking the main thread. Toto posouzení výkonu je důležité především v případě aplikací pro Windows 8.x StoreWindows 8.x Store nebo klasické pracovní plochydesktop, kde časově náročná operace může zablokovat vlákno uživatelského rozhraní a aplikace se pak jeví jako nefunkční.This performance consideration is particularly important in a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store app or klasické pracovní plochydesktop app where a time-consuming stream operation can block the UI thread and make your app appear as if it is not working. Asynchronní metody se používají ve spojení s async a await klíčových slov v jazyce Visual Basic a C#.The async methods are used in conjunction with the async and await keywords in Visual Basic and C#.

Při použití Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikaci Stream obsahuje dvě metody rozšíření: AsInputStream a AsOutputStream.When used in a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store app, Stream includes two extension methods: AsInputStream and AsOutputStream. Tyto metody převodu Stream objektu do datového proudu ve prostředí Windows RuntimeWindows Runtime.These methods convert a Stream object to a stream in the prostředí Windows RuntimeWindows Runtime. Můžete také převést datový proud prostředí Windows RuntimeWindows Runtime k Stream s použitím AsStreamForRead a AsStreamForWrite metody.You can also convert a stream in the prostředí Windows RuntimeWindows Runtime to a Stream object by using the AsStreamForRead and AsStreamForWrite methods. Další informace najdete v tématu jak: Převod mezi streamy rozhraní .NET Framework a datovými proudy Windows RuntimeFor more information, see How to: Convert Between .NET Framework Streams and Windows Runtime Streams

Některé implementace stream provádět místní ukládání do vyrovnávací paměti podkladových dat pro zvýšení výkonu.Some stream implementations perform local buffering of the underlying data to improve performance. Pro tyto proudy, můžete použít Flush nebo FlushAsync metoda zrušte všechny vnitřní vyrovnávací paměti a ujistěte se, že všechna data se zapsala do podkladového zdroje dat nebo úložiště.For such streams, you can use the Flush or FlushAsync method to clear any internal buffers and ensure that all data has been written to the underlying data source or repository.

Pokud potřebujete datový proud žádné záložní úložiště (označované také jako kbelík bit), použijte Null pole k načtení instance datového proudu, který je určený pro tento účel.If you need a stream with no backing store (also known as a bit bucket), use the Null field to retrieve an instance of a stream that is designed for this purpose.

Poznámky pro dědice

Při implementaci odvozené třídy z Stream, je nutné zadat implementace Read(Byte[], Int32, Int32) a Write(Byte[], Int32, Int32) metody.When you implement a derived class of Stream, you must provide implementations for the Read(Byte[], Int32, Int32) and Write(Byte[], Int32, Int32) methods. Asynchronní metody ReadAsync(Byte[], Int32, Int32), WriteAsync(Byte[], Int32, Int32), a CopyToAsync(Stream) použít synchronní metody Read(Byte[], Int32, Int32) a Write(Byte[], Int32, Int32) v jejich implementace.The asynchronous methods ReadAsync(Byte[], Int32, Int32), WriteAsync(Byte[], Int32, Int32), and CopyToAsync(Stream) use the synchronous methods Read(Byte[], Int32, Int32) and Write(Byte[], Int32, Int32) in their implementations. Proto se vaší implementace Read(Byte[], Int32, Int32) a Write(Byte[], Int32, Int32) bude fungovat správně s asynchronní metody.Therefore, your implementations of Read(Byte[], Int32, Int32) and Write(Byte[], Int32, Int32) will work correctly with the asynchronous methods. Výchozí implementace ReadByte() a WriteByte(Byte) vytvořit nové pole bajtů s jedním prvkem a následně zavolat vaší implementace Read(Byte[], Int32, Int32) a Write(Byte[], Int32, Int32).The default implementations of ReadByte() and WriteByte(Byte) create a new single-element byte array, and then call your implementations of Read(Byte[], Int32, Int32) and Write(Byte[], Int32, Int32). Pokud odvozujete od Stream, doporučujeme vám, že je přepsat tyto metody pro přístup k vaší vnitřní vyrovnávací paměti, pokud máte jeden pro podstatně vyšší výkon.When you derive from Stream, we recommend that you override these methods to access your internal buffer, if you have one, for substantially better performance. Je rovněž nutné poskytnout implementace CanRead, CanSeek, CanWrite, Flush(), Length, Position, Seek(Int64, SeekOrigin), a SetLength(Int64).You must also provide implementations of CanRead, CanSeek, CanWrite, Flush(), Length, Position, Seek(Int64, SeekOrigin), and SetLength(Int64).

Nesmí být přepsána Close() všechny metody, místo toho umístit Stream vyčištění logiku Dispose(Boolean) – metoda.Do not override the Close() method, instead, put all the Stream cleanup logic in the Dispose(Boolean) method. Další informace najdete v tématu Implementing a Dispose Method.For more information, see Implementing a Dispose Method.

Konstruktory

Stream() Stream() Stream() Stream()

Inicializuje novou instanci třídy Stream třídy.Initializes a new instance of the Stream class.

Pole

Null Null Null Null

A Stream s žádné záložní úložiště.A Stream with no backing store.

Vlastnosti

CanRead CanRead CanRead CanRead

Při přepisu v odvozené třídě získá hodnotu, která udává, zda aktuální datový proud nepodporuje čtení.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether the current stream supports reading.

CanSeek CanSeek CanSeek CanSeek

Při přepisu v odvozené třídě získá hodnotu, která určuje, zda aktuální datový proud podporuje vyhledávání.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether the current stream supports seeking.

CanTimeout CanTimeout CanTimeout CanTimeout

Získá hodnotu, která určuje, zda aktuální datový proud může vypršení časového limitu.Gets a value that determines whether the current stream can time out.

CanWrite CanWrite CanWrite CanWrite

Při přepisu v odvozené třídě získá hodnotu, která určuje, zda aktuální datový proud podporuje zápis.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether the current stream supports writing.

Length Length Length Length

Při přepisu v odvozené třídě, získá délku v bajtech datového proudu.When overridden in a derived class, gets the length in bytes of the stream.

Position Position Position Position

Při přepisu v odvozené třídě získá nebo nastaví pozici v rámci aktuální datový proud.When overridden in a derived class, gets or sets the position within the current stream.

ReadTimeout ReadTimeout ReadTimeout ReadTimeout

Získá nebo nastaví hodnotu v milisekundách, která určuje, jak dlouho se pokusí datový proud čtení před vypršením časového limitu.Gets or sets a value, in milliseconds, that determines how long the stream will attempt to read before timing out.

WriteTimeout WriteTimeout WriteTimeout WriteTimeout

Získá nebo nastaví hodnotu v milisekundách, která určuje, jak dlouho se pokusí datového proudu zapsat před vypršením časového limitu.Gets or sets a value, in milliseconds, that determines how long the stream will attempt to write before timing out.

Metody

BeginRead(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) BeginRead(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) BeginRead(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) BeginRead(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object)

Zahájí asynchronní operace čtení.Begins an asynchronous read operation. (Zvažte možnost použít ReadAsync(Byte[], Int32, Int32) místo.)(Consider using ReadAsync(Byte[], Int32, Int32) instead.)

BeginWrite(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) BeginWrite(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) BeginWrite(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object) BeginWrite(Byte[], Int32, Int32, AsyncCallback, Object)

Začíná asynchronní operaci zápisu.Begins an asynchronous write operation. (Zvažte možnost použít WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) místo.)(Consider using WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) instead.)

Close() Close() Close() Close()

Aktuální datový proud se zavře a uvolní všechny prostředky (jako jsou popisovače souborů a sokety) přidružené k aktuální datový proud.Closes the current stream and releases any resources (such as sockets and file handles) associated with the current stream. Namísto volání této metody zkontrolujte správně vyřazení datového proudu.Instead of calling this method, ensure that the stream is properly disposed.

CopyTo(Stream) CopyTo(Stream) CopyTo(Stream) CopyTo(Stream)

Přečte z aktuální datový proud bajtů a zapisuje je do jiného datového proudu.Reads the bytes from the current stream and writes them to another stream.

CopyTo(Stream, Int32) CopyTo(Stream, Int32) CopyTo(Stream, Int32) CopyTo(Stream, Int32)

Přečte z aktuální datový proud bajtů a zapisuje je do jiného datového proudu pomocí velikost zadané vyrovnávací paměti.Reads the bytes from the current stream and writes them to another stream, using a specified buffer size.

CopyToAsync(Stream) CopyToAsync(Stream) CopyToAsync(Stream) CopyToAsync(Stream)

Asynchronně přečte z aktuální datový proud bajtů a zapisuje je do jiného datového proudu.Asynchronously reads the bytes from the current stream and writes them to another stream.

CopyToAsync(Stream, CancellationToken) CopyToAsync(Stream, CancellationToken) CopyToAsync(Stream, CancellationToken) CopyToAsync(Stream, CancellationToken)

Asynchronně přečte z aktuální datový proud bajtů a zapisuje je do jiného datového proudu, pomocí zadané rušícího tokenu.Asynchronously reads the bytes from the current stream and writes them to another stream, using a specified cancellation token.

CopyToAsync(Stream, Int32) CopyToAsync(Stream, Int32) CopyToAsync(Stream, Int32) CopyToAsync(Stream, Int32)

Asynchronně přečte z aktuální datový proud bajtů a zapisuje je do jiného datového proudu pomocí velikost zadané vyrovnávací paměti.Asynchronously reads the bytes from the current stream and writes them to another stream, using a specified buffer size.

CopyToAsync(Stream, Int32, CancellationToken) CopyToAsync(Stream, Int32, CancellationToken) CopyToAsync(Stream, Int32, CancellationToken) CopyToAsync(Stream, Int32, CancellationToken)

Asynchronně přečte z aktuální datový proud bajtů a zapisuje je do jiného datového proudu, zadaná velikost vyrovnávací paměti a zrušení tokenu.Asynchronously reads the bytes from the current stream and writes them to another stream, using a specified buffer size and cancellation token.

CreateObjRef(Type) CreateObjRef(Type) CreateObjRef(Type) CreateObjRef(Type)

Vytvoří objekt, který obsahuje všechny relevantní informace vyžadovaných ke generování proxy server používá ke komunikaci s vzdáleného objektu.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Inherited from MarshalByRefObject)
CreateWaitHandle() CreateWaitHandle() CreateWaitHandle() CreateWaitHandle()

Přiděluje WaitHandle objektu.Allocates a WaitHandle object.

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané Stream.Releases all resources used by the Stream.

Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou Stream a volitelně také spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the Stream and optionally releases the managed resources.

DisposeAsync() DisposeAsync() DisposeAsync() DisposeAsync()

Asynchronně uvolní nespravované prostředky využívané třídou Stream.Asynchronously releases the unmanaged resources used by the Stream.

EndRead(IAsyncResult) EndRead(IAsyncResult) EndRead(IAsyncResult) EndRead(IAsyncResult)

Čeká na čekající asynchronní čtení dokončete.Waits for the pending asynchronous read to complete. (Zvažte možnost použít ReadAsync(Byte[], Int32, Int32) místo.)(Consider using ReadAsync(Byte[], Int32, Int32) instead.)

EndWrite(IAsyncResult) EndWrite(IAsyncResult) EndWrite(IAsyncResult) EndWrite(IAsyncResult)

Ukončen asynchronní zápis operace.Ends an asynchronous write operation. (Zvažte možnost použít WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) místo.)(Consider using WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) instead.)

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
Flush() Flush() Flush() Flush()

Při přepisu v odvozené třídě, vymaže všechny vyrovnávací paměti pro tento datový proud a způsobí, že všechna data ve vyrovnávací paměti k zápisu do základní zařízení.When overridden in a derived class, clears all buffers for this stream and causes any buffered data to be written to the underlying device.

FlushAsync() FlushAsync() FlushAsync() FlushAsync()

Asynchronně odstraní všechny vyrovnávací paměti pro tento datový proud a způsobí, že všechna data ve vyrovnávací paměti k zápisu do základní zařízení.Asynchronously clears all buffers for this stream and causes any buffered data to be written to the underlying device.

FlushAsync(CancellationToken) FlushAsync(CancellationToken) FlushAsync(CancellationToken) FlushAsync(CancellationToken)

Asynchronně vymaže všechny vyrovnávací paměti pro tento datový proud, způsobí, že všechna data ve vyrovnávací paměti k zápisu do základní zařízení a zrušení požadavky monitoruje.Asynchronously clears all buffers for this stream, causes any buffered data to be written to the underlying device, and monitors cancellation requests.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetLifetimeService() GetLifetimeService() GetLifetimeService() GetLifetimeService()

Načte objekt služby aktuální doba života, která řídí zásady životního cyklu pro tuto instanci.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Inherited from MarshalByRefObject)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
InitializeLifetimeService() InitializeLifetimeService() InitializeLifetimeService() InitializeLifetimeService()

Získá objekt služby životního cyklu řídit dobu života zásad pro tuto instanci.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Inherited from MarshalByRefObject)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone(Boolean) MemberwiseClone(Boolean) MemberwiseClone(Boolean) MemberwiseClone(Boolean)

Vytvoří Mělkou kopii aktuální MarshalByRefObject objektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Inherited from MarshalByRefObject)
ObjectInvariant() ObjectInvariant() ObjectInvariant() ObjectInvariant()

Poskytuje podporu pro Contract.Provides support for a Contract.

Read(Byte[], Int32, Int32) Read(Byte[], Int32, Int32) Read(Byte[], Int32, Int32) Read(Byte[], Int32, Int32)

Při přepisu v odvozené třídě, čte sekvenci bajtů z aktuální datového proudu a Posune pozici v datovém proudu podle počtu přečtených bajtů.When overridden in a derived class, reads a sequence of bytes from the current stream and advances the position within the stream by the number of bytes read.

Read(Span<Byte>) Read(Span<Byte>) Read(Span<Byte>) Read(Span<Byte>)

Při přepisu v odvozené třídě, čte sekvenci bajtů z aktuální datového proudu a Posune pozici v datovém proudu podle počtu přečtených bajtů.When overridden in a derived class, reads a sequence of bytes from the current stream and advances the position within the stream by the number of bytes read.

ReadAsync(Byte[], Int32, Int32) ReadAsync(Byte[], Int32, Int32) ReadAsync(Byte[], Int32, Int32) ReadAsync(Byte[], Int32, Int32)

Asynchronně čte sekvenci bajtů z aktuální datového proudu a Posune pozici v rámci datového proudu podle počtu přečtených bajtů.Asynchronously reads a sequence of bytes from the current stream and advances the position within the stream by the number of bytes read.

ReadAsync(Byte[], Int32, Int32, CancellationToken) ReadAsync(Byte[], Int32, Int32, CancellationToken) ReadAsync(Byte[], Int32, Int32, CancellationToken) ReadAsync(Byte[], Int32, Int32, CancellationToken)

Asynchronně čte sekvenci bajtů z aktuální datový proud, přejde z pozice ve streamu podle počtu přečtených bajtů a zrušení požadavky monitoruje.Asynchronously reads a sequence of bytes from the current stream, advances the position within the stream by the number of bytes read, and monitors cancellation requests.

ReadAsync(Memory<Byte>, CancellationToken) ReadAsync(Memory<Byte>, CancellationToken) ReadAsync(Memory<Byte>, CancellationToken) ReadAsync(Memory<Byte>, CancellationToken)

Asynchronně čte sekvenci bajtů z aktuální datový proud, přejde z pozice ve streamu podle počtu přečtených bajtů a zrušení požadavky monitoruje.Asynchronously reads a sequence of bytes from the current stream, advances the position within the stream by the number of bytes read, and monitors cancellation requests.

ReadByte() ReadByte() ReadByte() ReadByte()

Přečte bajtů z datového proudu a Posune pozici v rámci datového proudu o jeden bajt nebo vrátí hodnotu -1-li na konec datového proudu.Reads a byte from the stream and advances the position within the stream by one byte, or returns -1 if at the end of the stream.

Seek(Int64, SeekOrigin) Seek(Int64, SeekOrigin) Seek(Int64, SeekOrigin) Seek(Int64, SeekOrigin)

Při přepisu v odvozené třídě, nastaví pozici v rámci aktuální datový proud.When overridden in a derived class, sets the position within the current stream.

SetLength(Int64) SetLength(Int64) SetLength(Int64) SetLength(Int64)

Při přepisu v odvozené třídě, nastaví délku aktuální datový proud.When overridden in a derived class, sets the length of the current stream.

Synchronized(Stream) Synchronized(Stream) Synchronized(Stream) Synchronized(Stream)

Vytvoří bezpečným pro vlákno (synchronizovaná) obálku kolem zadaného Stream objektu.Creates a thread-safe (synchronized) wrapper around the specified Stream object.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)
Write(Byte[], Int32, Int32) Write(Byte[], Int32, Int32) Write(Byte[], Int32, Int32) Write(Byte[], Int32, Int32)

Při přepisu v odvozené třídě, zapíše pořadí bajtů do aktuální datový proud a posune aktuální pozici v rámci tohoto datového proudu o počet zapsaných bajtů.When overridden in a derived class, writes a sequence of bytes to the current stream and advances the current position within this stream by the number of bytes written.

Write(ReadOnlySpan<Byte>) Write(ReadOnlySpan<Byte>) Write(ReadOnlySpan<Byte>) Write(ReadOnlySpan<Byte>)

Při přepisu v odvozené třídě, zapíše pořadí bajtů do aktuální datový proud a posune aktuální pozici v rámci tohoto datového proudu o počet zapsaných bajtů.When overridden in a derived class, writes a sequence of bytes to the current stream and advances the current position within this stream by the number of bytes written.

WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) WriteAsync(Byte[], Int32, Int32) WriteAsync(Byte[], Int32, Int32)

Asynchronně zapíše pořadí bajtů do aktuální datový proud a posune aktuální pozici v rámci tohoto datového proudu o počet zapsaných bajtů.Asynchronously writes a sequence of bytes to the current stream and advances the current position within this stream by the number of bytes written.

WriteAsync(Byte[], Int32, Int32, CancellationToken) WriteAsync(Byte[], Int32, Int32, CancellationToken) WriteAsync(Byte[], Int32, Int32, CancellationToken) WriteAsync(Byte[], Int32, Int32, CancellationToken)

Asynchronně zapíše pořadí bajtů do aktuální datový proud, posune aktuální pozici v rámci tohoto datového proudu o počet zapsaných bajtů a zrušení požadavky monitoruje.Asynchronously writes a sequence of bytes to the current stream, advances the current position within this stream by the number of bytes written, and monitors cancellation requests.

WriteAsync(ReadOnlyMemory<Byte>, CancellationToken) WriteAsync(ReadOnlyMemory<Byte>, CancellationToken) WriteAsync(ReadOnlyMemory<Byte>, CancellationToken) WriteAsync(ReadOnlyMemory<Byte>, CancellationToken)

Asynchronně zapíše pořadí bajtů do aktuální datový proud, posune aktuální pozici v rámci tohoto datového proudu o počet zapsaných bajtů a zrušení požadavky monitoruje.Asynchronously writes a sequence of bytes to the current stream, advances the current position within this stream by the number of bytes written, and monitors cancellation requests.

WriteByte(Byte) WriteByte(Byte) WriteByte(Byte) WriteByte(Byte)

Zapíše jeden bajt na aktuální pozici v datovém proudu a Posune pozici v rámci datového proudu o jeden bajt.Writes a byte to the current position in the stream and advances the position within the stream by one byte.

Explicitní implementace rozhraní

IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané Stream.Releases all resources used by the Stream.

Extension Methods

AsInputStream(Stream) AsInputStream(Stream) AsInputStream(Stream) AsInputStream(Stream)

Převede spravovaný datový proud v aplikacích .NET pro Windows Store na vstupní datový proud Windows Runtime.Converts a managed stream in the .NET for Windows Store apps to an input stream in the Windows Runtime.

AsOutputStream(Stream) AsOutputStream(Stream) AsOutputStream(Stream) AsOutputStream(Stream)

Převede spravovaný datový proud v aplikacích .NET pro Windows Store na výstupní datový proud Windows Runtime.Converts a managed stream in the .NET for Windows Store apps to an output stream in the Windows Runtime.

AsRandomAccessStream(Stream) AsRandomAccessStream(Stream) AsRandomAccessStream(Stream) AsRandomAccessStream(Stream)

Převede zadaný datový proud na datový proud s náhodným přístupem.Converts the specified stream to a random access stream.

Platí pro

Viz také