IServiceProvider.GetService(Type) Method

Definition

Získá objekt služby zadaného typu.Gets the service object of the specified type.

public:
 System::Object ^ GetService(Type ^ serviceType);
public object GetService (Type serviceType);
abstract member GetService : Type -> obj
Public Function GetService (serviceType As Type) As Object

Parameters

serviceType
Type

Objekt, který určuje typ objektu služby, který se má získat.An object that specifies the type of service object to get.

Returns

Object

Objekt služby typu serviceType.A service object of type serviceType.

-nebo--or- null, pokud neexistuje žádný objekt služby typu serviceType.null if there is no service object of type serviceType.

Applies to