Lazy<T,TMetadata> Lazy<T,TMetadata> Lazy<T,TMetadata> Lazy<T,TMetadata> Class

Definice

Poskytuje opožděný nepřímý odkaz na objekt a jeho přidružená metadata pro použití Managed Extensibility Framework.Provides a lazy indirect reference to an object and its associated metadata for use by the Managed Extensibility Framework.

generic <typename T, typename TMetadata>
public ref class Lazy : Lazy<T>
[System.Serializable]
public class Lazy<T,TMetadata> : Lazy<T>
type Lazy<'T, 'Metadata> = class
    inherit Lazy<'T>
Public Class Lazy(Of T, TMetadata)
Inherits Lazy(Of T)

Parametry typu

T

Typ odkazovaného objektu.The type of the object referenced.

TMetadata

Typ metadat.The type of the metadata.

Dědičnost
Lazy<T,TMetadata>Lazy<T,TMetadata>Lazy<T,TMetadata>Lazy<T,TMetadata>
Atributy

Konstruktory

Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata) Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata) Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata) Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata)

Inicializuje novou instanci Lazy<T,TMetadata> třídy se zadanými metadaty, které používají určenou funkci k získání odkazovaného objektu.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata that uses the specified function to get the referenced object.

Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, Boolean) Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, Boolean) Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, Boolean) Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, Boolean)

Inicializuje novou instanci Lazy<T,TMetadata> třídy se zadanými bezpečnostními hodnotami metadat a vláken, které používají určenou funkci k získání odkazovaného objektu.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread safety value that uses the specified function to get the referenced object.

Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, LazyThreadSafetyMode) Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, LazyThreadSafetyMode) Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, LazyThreadSafetyMode) Lazy<T,TMetadata>(Func<T>, TMetadata, LazyThreadSafetyMode)

Inicializuje novou instanci Lazy<T,TMetadata> třídy se zadaným režimem synchronizace metadat a vláken, který používá určenou funkci k získání odkazovaného objektu.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread synchronization mode that uses the specified function to get the referenced object.

Lazy<T,TMetadata>(TMetadata) Lazy<T,TMetadata>(TMetadata) Lazy<T,TMetadata>(TMetadata) Lazy<T,TMetadata>(TMetadata)

Inicializuje novou instanci Lazy<T,TMetadata> třídy se zadanými metadaty.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata.

Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, Boolean) Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, Boolean) Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, Boolean) Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, Boolean)

Inicializuje novou instanci Lazy<T,TMetadata> třídy se zadanými metadaty a bezpečnostní hodnotou vlákna.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread safety value.

Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, LazyThreadSafetyMode) Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, LazyThreadSafetyMode) Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, LazyThreadSafetyMode) Lazy<T,TMetadata>(TMetadata, LazyThreadSafetyMode)

Inicializuje novou instanci Lazy<T,TMetadata> třídy se zadaným režimem synchronizace metadat a vláken.Initializes a new instance of the Lazy<T,TMetadata> class with the specified metadata and thread synchronization mode.

Vlastnosti

IsValueCreated IsValueCreated IsValueCreated IsValueCreated

Získá hodnotu, která označuje, zda byla pro tuto Lazy<T> instanci vytvořena hodnota.Gets a value that indicates whether a value has been created for this Lazy<T> instance.

(Inherited from Lazy<T>)
Metadata Metadata Metadata Metadata

Získá metadata přidružená k odkazovanému objektu.Gets the metadata associated with the referenced object.

Value Value Value Value

Získá inicializovaná hodnotu laxně vytvářená aktuální Lazy<T> instance.Gets the lazily initialized value of the current Lazy<T> instance.

(Inherited from Lazy<T>)

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci Value vlastnosti této instance.Creates and returns a string representation of the Value property for this instance.

(Inherited from Lazy<T>)

Platí pro