Enumerable.Average Metoda

Definice

Vypočítá průměr posloupnosti číselných hodnot.Computes the average of a sequence of numeric values.

Přetížení

Average(IEnumerable<Single>)

Vypočítá průměr posloupnosti Single hodnot.Computes the average of a sequence of Single values.

Average(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Single .Computes the average of a sequence of nullable Single values.

Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int64 .Computes the average of a sequence of nullable Int64 values.

Average(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int32 .Computes the average of a sequence of nullable Int32 values.

Average(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Double .Computes the average of a sequence of nullable Double values.

Average(IEnumerable<Int64>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int64 hodnot.Computes the average of a sequence of Int64 values.

Average(IEnumerable<Int32>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int32 hodnot.Computes the average of a sequence of Int32 values.

Average(IEnumerable<Double>)

Vypočítá průměr posloupnosti Double hodnot.Computes the average of a sequence of Double values.

Average(IEnumerable<Decimal>)

Vypočítá průměr posloupnosti Decimal hodnot.Computes the average of a sequence of Decimal values.

Average(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Decimal .Computes the average of a sequence of nullable Decimal values.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int32 , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Vypočítá průměr sekvence Single hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Single , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int64 , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Double , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Decimal , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Vypočítá průměr sekvence Int64 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Vypočítá průměr sekvence Int32 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Vypočítá průměr sekvence Double hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Vypočítá průměr sekvence Decimal hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

Average(IEnumerable<Single>)

Vypočítá průměr posloupnosti Single hodnot.Computes the average of a sequence of Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<float> ^ source);
public static float Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float> source);
static member Average : seq<single> -> single
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Single)) As Single

Parametry

source
IEnumerable<Single>

Sekvence Single hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Single values to calculate the average of.

Návraty

Single

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Single .Computes the average of a sequence of nullable Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float?> source);
static member Average : seq<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Single>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Single pro výpočet průměru.A sequence of nullable Single values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Single>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Výjimky

source je null.source is null.

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int64 .Computes the average of a sequence of nullable Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<long>> ^ source);
public static double? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long?> source);
static member Average : seq<Nullable<int64>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int64>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int64 pro výpočet průměru.A sequence of nullable Int64 values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Výjimky

source je null.source is null.

Součet prvků v sekvenci je větší než MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Nullable<Int64>>) to calculate an average.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
' Create an array of nullable long values.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

' Determine the average value in the array.
Dim avg As Nullable(Of Double) = longs.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int32 .Computes the average of a sequence of nullable Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<int>> ^ source);
public static double? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int?> source);
static member Average : seq<Nullable<int>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int32>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int32 pro výpočet průměru.A sequence of nullable Int32 values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Výjimky

source je null.source is null.

Součet prvků v sekvenci je větší než MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Double .Computes the average of a sequence of nullable Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double?> source);
static member Average : seq<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Double>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Double pro výpočet průměru.A sequence of nullable Double values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Výjimky

source je null.source is null.

Poznámky

Pokud je součet prvků příliš velký, aby představoval jako Double , tato metoda vrátí kladné nebo záporné nekonečno.If the sum of the elements is too large to represent as a Double, this method returns positive or negative infinity.

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average(IEnumerable<Int64>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int64 hodnot.Computes the average of a sequence of Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<long> ^ source);
public static double Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long> source);
static member Average : seq<int64> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Long)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Int64>

Sekvence Int64 hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Int64 values to calculate the average of.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average(IEnumerable<Int32>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int32 hodnot.Computes the average of a sequence of Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<int> ^ source);
public static double Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int> source);
static member Average : seq<int> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Integer)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Int32>

Sekvence Int32 hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Int32 values to calculate the average of.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IEnumerable<Int32>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average(IEnumerable<Int32>) to calculate an average.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
' Create a list of integers.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

' Determine the average value in the list.
Dim avg As Double = grades.Average()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average grade is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average(IEnumerable<Double>)

Vypočítá průměr posloupnosti Double hodnot.Computes the average of a sequence of Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<double> ^ source);
public static double Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double> source);
static member Average : seq<double> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Double)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Double>

Sekvence Double hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Double values to calculate the average of.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Poznámky

Pokud je součet prvků příliš velký, aby představoval jako Double , tato metoda vrátí kladné nebo záporné nekonečno.If the sum of the elements is too large to represent as a Double, this method returns positive or negative infinity.

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average(IEnumerable<Decimal>)

Vypočítá průměr posloupnosti Decimal hodnot.Computes the average of a sequence of Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal> source);
static member Average : seq<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Decimal)) As Decimal

Parametry

source
IEnumerable<Decimal>

Sekvence Decimal hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Decimal values to calculate the average of.

Návraty

Decimal

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Decimal .Computes the average of a sequence of nullable Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Average (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal?> source);
static member Average : seq<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Average (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Decimal>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Decimal pro výpočet průměru.A sequence of nullable Decimal values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Decimal>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Výjimky

source je null.source is null.

Součet prvků v sekvenci je větší než MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int32 , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<int>> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int?> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Int32>>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Součet prvků v sekvenci je větší než MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Vypočítá průměr sekvence Single hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, float> ^ selector);
public static float Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, single> -> single
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Single)) As Single

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Single>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Single

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Single , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Single values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<float>> ^ selector);
public static float? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float?> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Single>>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Single>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int64 , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<long>> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long?> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int64>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Int64>>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Double , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<double>> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double?> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Double>>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Decimal , které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^ selector);
public static decimal? Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal?> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Nullable<Decimal>>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Decimal>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null .The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only values that are null.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Součet prvků v sekvenci je větší než MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Vypočítá průměr sekvence Int64 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int64 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, long> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, int64> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Long)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ prvků zdroje.The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Int64>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Součet prvků v sekvenci je větší než MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Vypočítá průměr sekvence Int32 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int32 values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, int> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, int> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Integer)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Int32>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Součet prvků v sekvenci je větší než MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) to calculate an average.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
' Create an array of strings.
Dim fruits() As String =
{"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average length of the strings in the array.
Dim avg As Double = fruits.Average(Function(s) s.Length)

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average string length is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Vypočítá průměr sekvence Double hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Double values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, double> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, double> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Double)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Func<TSource,Double>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Vypočítá průměr sekvence Decimal hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce Transform na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Decimal values that are obtained by invoking a transform function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Average(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, System::Decimal> ^ selector);
public static decimal Average<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal> selector);
static member Average : seq<'Source> * Func<'Source, decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Decimal)) As Decimal

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekvence hodnot, které se používají k výpočtu průměru.A sequence of values that are used to calculate an average.

selector
Func<TSource,Decimal>

Transformační funkce, která má být použita pro každý prvek.A transform function to apply to each element.

Návraty

Decimal

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Součet prvků v sekvenci je větší než MaxValue .The sum of the elements in the sequence is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) pro výpočet průměru.The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) to calculate an average.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] numbers = { "10007", "37", "299846234235" };

double average = numbers.Average(num => Convert.ToInt64(num));

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 99948748093.
' Create an array of strings.
Dim numbers() As String = {"10007", "37", "299846234235"}

' Determine the average number after converting each
' string to an Int64 value.
Dim avg As Double =
numbers.Average(Function(number) Convert.ToInt64(number))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The average is {avg}")

' This code produces the following output:
'
' The average is 99948748093

Poznámky

V Visual Basic syntaxe výrazu dotazu je Aggregate Into Average() klauzule přeložena k vyvolání Average .In Visual Basic query expression syntax, an Aggregate Into Average() clause translates to an invocation of Average.

Platí pro