Enumerable.SkipLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32) Metoda

Definice

Vrátí novou vyčíslitelné kolekci, která obsahuje prvky z source s posledními count prvky zdrojové kolekce vynechány.Returns a new enumerable collection that contains the elements from source with the last count elements of the source collection omitted.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ SkipLast(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, int count);
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> SkipLast<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, int count);
static member SkipLast : seq<'Source> * int -> seq<'Source>
<Extension()>
Public Function SkipLast(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), count As Integer) As IEnumerable(Of TSource)

Parametry typu

TSource

Typ prvků výčtové kolekce.The type of the elements in the enumerable collection.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Instance vyčíslitelné kolekce.An enumerable collection instance.

count
Int32

Počet elementů, které mají být vynechány na konci kolekce.The number of elements to omit from the end of the collection.

Návraty

IEnumerable<TSource>

Nová vyčíslitelné kolekce, která obsahuje prvky od source mínus count elementy po konci kolekce.A new enumerable collection that contains the elements from source minus count elements from the end of the collection.

Výjimky

source je null.source is null.

Poznámky

Pokud count není kladné číslo, vrátí tato metoda identickou kopii source vyčíslitelné kolekce.If count is not a positive number, this method returns an identical copy of the source enumerable collection.

Platí pro