EnumerableQuery<T>.IQueryable.ElementType Vlastnost

Definice

Získá typ dat v kolekci, kterou tato instance představuje.Gets the type of the data in the collection that this instance represents.

property Type ^ System::Linq::IQueryable::ElementType { Type ^ get(); };
Type System.Linq.IQueryable.ElementType { get; }
member this.System.Linq.IQueryable.ElementType : Type
 ReadOnly Property ElementType As Type Implements IQueryable.ElementType

Hodnota vlastnosti

Type

Typ dat v kolekci, kterou tato instance představuje.The type of the data in the collection that this instance represents.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že EnumerableQuery<T> je instance přetypování na IQueryable rozhraní.It can be used only when the EnumerableQuery<T> instance is cast to an IQueryable interface.

Platí pro