EnumerableQuery<T>.IQueryable.Expression Vlastnost

Definice

Získá strom výrazu, který je spojen s nebo který představuje tuto instanci.Gets the expression tree that is associated with or that represents this instance.

property System::Linq::Expressions::Expression ^ System::Linq::IQueryable::Expression { System::Linq::Expressions::Expression ^ get(); };
System.Linq.Expressions.Expression System.Linq.IQueryable.Expression { get; }
member this.System.Linq.IQueryable.Expression : System.Linq.Expressions.Expression
 ReadOnly Property Expression As Expression Implements IQueryable.Expression

Hodnota vlastnosti

Expression

Strom výrazu, který je přidružen k nebo který představuje tuto instanci.The expression tree that is associated with or that represents this instance.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že EnumerableQuery<T> je instance přetypování na IQueryable rozhraní.It can be used only when the EnumerableQuery<T> instance is cast to an IQueryable interface.

Platí pro