EnumerableQuery<T>.IQueryable.Provider Vlastnost

Definice

Získá poskytovatele dotazu, který je přidružen k této instanci.Gets the query provider that is associated with this instance.

property System::Linq::IQueryProvider ^ System::Linq::IQueryable::Provider { System::Linq::IQueryProvider ^ get(); };
System.Linq.IQueryProvider System.Linq.IQueryable.Provider { get; }
member this.System.Linq.IQueryable.Provider : System.Linq.IQueryProvider
 ReadOnly Property Provider As IQueryProvider Implements IQueryable.Provider

Hodnota vlastnosti

IQueryProvider

Poskytovatel dotazu, který je přidružen k této instanci.The query provider that is associated with this instance.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že EnumerableQuery<T> je instance přetypování na IQueryable rozhraní.It can be used only when the EnumerableQuery<T> instance is cast to an IQueryable interface.

Platí pro