IQueryable.ElementType Vlastnost

Definice

Získá typ prvků, které jsou vráceny při spuštění stromu výrazu přidruženého k této instanci IQueryable.Gets the type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this instance of IQueryable is executed.

public:
 property Type ^ ElementType { Type ^ get(); };
public Type ElementType { get; }
member this.ElementType : Type
Public ReadOnly Property ElementType As Type

Hodnota vlastnosti

Type

Type, která představuje typ prvků, které jsou vráceny při spuštění stromu výrazů přidruženého k tomuto objektu.A Type that represents the type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this object is executed.

Poznámky

Vlastnost ElementType představuje "T" v IQueryable<T> nebo IQueryable(Of T).The ElementType property represents the "T" in IQueryable<T> or IQueryable(Of T).

Platí pro