IQueryable.Expression Property

Definition

Získá strom výrazu, který je přidružen k instanci IQueryable.Gets the expression tree that is associated with the instance of IQueryable.

public:
 property System::Linq::Expressions::Expression ^ Expression { System::Linq::Expressions::Expression ^ get(); };
public System.Linq.Expressions.Expression Expression { get; }
member this.Expression : System.Linq.Expressions.Expression
Public ReadOnly Property Expression As Expression

Property Value

Expression

Expression, která je přidružena k této instanci IQueryable.The Expression that is associated with this instance of IQueryable.

Remarks

Pokud instance IQueryable představuje LINQLINQ dotaz na zdroj dat, tento dotaz představuje příslušný strom výrazů.If an instance of IQueryable represents a LINQLINQ query against a data source, the associated expression tree represents that query.

Applies to