Queryable.Cast<TResult>(IQueryable) Method

Definition

Převede prvky IQueryable na určený typ.Converts the elements of an IQueryable to the specified type.

public:
generic <typename TResult>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Linq::IQueryable<TResult> ^ Cast(System::Linq::IQueryable ^ source);
public static System.Linq.IQueryable<TResult> Cast<TResult> (this System.Linq.IQueryable source);
static member Cast : System.Linq.IQueryable -> System.Linq.IQueryable<'Result>
<Extension()>
Public Function Cast(Of TResult) (source As IQueryable) As IQueryable(Of TResult)

Type Parameters

TResult

Typ pro převedení prvků source na.The type to convert the elements of source to.

Parameters

source
IQueryable

IQueryable obsahující prvky, které mají být převedeny.The IQueryable that contains the elements to be converted.

Returns

IQueryable<TResult>

IQueryable<T> obsahující všechny prvky zdrojové sekvence převedené na určený typ.An IQueryable<T> that contains each element of the source sequence converted to the specified type.

Exceptions

source je null.source is null.

Element v sekvenci nelze přetypovat na typ TResult.An element in the sequence cannot be cast to type TResult.

Examples

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Cast<TResult>(IQueryable) k převedení objektů v sekvenci na typ String.The following code example demonstrates how to use Cast<TResult>(IQueryable) to convert objects in a sequence to type String.


// Create a list of objects.
List<object> words =
  new List<object> { "green", "blue", "violet" };

// Cast the objects in the list to type 'string'
// and project the first letter of each string.
IEnumerable<string> query =
  words.AsQueryable()
  .Cast<string>()
  .Select(str => str.Substring(0, 1));

foreach (string s in query)
  Console.WriteLine(s);

/* This code produces the following output:

  g
  b
  v
*/


' Create a list of objects.
Dim words As New List(Of Object)(New Object() {"green", "blue", "violet"})

' Cast the objects in the list to type 'string'
' and project the first letter of each string.
Dim query As IEnumerable(Of String) = _
  words.AsQueryable() _
      .Cast(Of String)() _
      .Select(Function(str) str.Substring(0, 1))

For Each s As String In query
  MsgBox(s)
Next

' This code produces the following output:
'
' g
' b
' v

Remarks

Metoda Cast<TResult>(IQueryable) generuje MethodCallExpression, která představuje volání Cast<TResult>(IQueryable) sebe samé jako vytvořenou obecnou metodu.The Cast<TResult>(IQueryable) method generates a MethodCallExpression that represents calling Cast<TResult>(IQueryable) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression metodě CreateQuery(Expression) IQueryProvider reprezentované vlastností Provider parametru source.It then passes the MethodCallExpression to the CreateQuery(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání Cast<TResult>(IQueryable) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Cast<TResult>(IQueryable) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že převede hodnoty v source na typ TResult.The expected behavior is that it converts the values in source to type TResult.

Applies to