Queryable.Prepend<TSource>(IQueryable<TSource>, TSource) Metoda

Definice

Vrátí novou sekvenci Queryable, která obsahuje prvky ze source znaménka plus zadaného element na začátku.Returns a new queryable sequence that contains the elements from source plus the specified element prepended at the beginning.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Linq::IQueryable<TSource> ^ Prepend(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, TSource element);
public static System.Linq.IQueryable<TSource> Prepend<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, TSource element);
static member Prepend : System.Linq.IQueryable<'Source> * 'Source -> System.Linq.IQueryable<'Source>
<Extension()>
Public Function Prepend(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), element As TSource) As IQueryable(Of TSource)

Parametry typu

TSource

Typ prvků v sekvenci Queryable.The type of the elements in the queryable sequence.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence QueryableA queryable sequence.

element
TSource

Prvek typu TSource , na který se má předřadit source .An element of type TSource to prepend to source.

Návraty

IQueryable<TSource>

Nová sekvence Queryable, která obsahuje prvky z source plus zadaného element na začátku.A new queryable sequence that contains the elements from source plus the specified element prepended at the beginning.

Výjimky

source je null.source is null.

Platí pro