Queryable.SkipLast<TSource>(IQueryable<TSource>, Int32) Metoda

Definice

Vrátí novou sekvenci Queryable, která obsahuje prvky z source s posledními count prvky zdrojové sekvence Queryable vynechány.Returns a new queryable sequence that contains the elements from source with the last count elements of the source queryable sequence omitted.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Linq::IQueryable<TSource> ^ SkipLast(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, int count);
public static System.Linq.IQueryable<TSource> SkipLast<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, int count);
static member SkipLast : System.Linq.IQueryable<'Source> * int -> System.Linq.IQueryable<'Source>
<Extension()>
Public Function SkipLast(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), count As Integer) As IQueryable(Of TSource)

Parametry typu

TSource

Typ prvků v sekvenci Queryable.The type of the elements in the queryable sequence.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence QueryableA queryable sequence.

count
Int32

Počet elementů, které mají být vynechány na konci Queryable sekvence.The number of elements to omit from the end of the queryable sequence.

Návraty

IQueryable<TSource>

Nová sekvence Queryable, která obsahuje prvky od source mínus count elementy po konci sekvence Queryable.A new queryable sequence that contains the elements from source minus count elements from the end of the queryable sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Poznámky

Pokud count není kladné číslo, vrátí tato metoda stejnou kopii source Queryable sekvence.If count is not a positive number, this method returns an identical copy of the source queryable sequence.

Platí pro