Queryable.Sum Metoda

Definice

Vypočítá součet posloupnosti číselných hodnot.Computes the sum of a sequence of numeric values.

Přetížení

Sum(IQueryable<Single>)

Vypočítá součet posloupnosti Single hodnot.Computes the sum of a sequence of Single values.

Sum(IQueryable<Nullable<Single>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Single .Computes the sum of a sequence of nullable Single values.

Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int64 .Computes the sum of a sequence of nullable Int64 values.

Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int32 .Computes the sum of a sequence of nullable Int32 values.

Sum(IQueryable<Nullable<Double>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Double .Computes the sum of a sequence of nullable Double values.

Sum(IQueryable<Int32>)

Vypočítá součet posloupnosti Int32 hodnot.Computes the sum of a sequence of Int32 values.

Sum(IQueryable<Int64>)

Vypočítá součet posloupnosti Int64 hodnot.Computes the sum of a sequence of Int64 values.

Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Decimal .Computes the sum of a sequence of nullable Decimal values.

Sum(IQueryable<Double>)

Vypočítá součet posloupnosti Double hodnot.Computes the sum of a sequence of Double values.

Sum(IQueryable<Decimal>)

Vypočítá součet posloupnosti Decimal hodnot.Computes the sum of a sequence of Decimal values.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Single , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int64 , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int32 , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Double , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>)

Vypočítá součet sekvence Single hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>)

Vypočítá součet sekvence Int64 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>)

Vypočítá součet sekvence Int32 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>)

Vypočítá součet sekvence Double hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>)

Vypočítá součet sekvence Decimal hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Decimal , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum(IQueryable<Single>)

Vypočítá součet posloupnosti Single hodnot.Computes the sum of a sequence of Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Linq::IQueryable<float> ^ source);
public static float Sum (this System.Linq.IQueryable<float> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<single> -> single
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Single)) As Single

Parametry

source
IQueryable<Single>

Sekvence Single hodnot pro výpočet součtu.A sequence of Single values to calculate the sum of.

Návraty

Single

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum(IQueryable<Single>) pro součet hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum(IQueryable<Single>) to sum the values of a sequence.

List<float> numbers = new List<float> { 43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F };

float sum = numbers.AsQueryable().Sum();

Console.WriteLine("The sum of the numbers is {0}.", sum);

/*
  This code produces the following output:

  The sum of the numbers is 635.13.
*/
Dim numbers As New List(Of Single)(New Single() {43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F})

Dim sum As Single = numbers.AsQueryable().Sum()

MsgBox("The sum of the numbers is " & sum)

' This code produces the following output:

' The sum of the numbers is 635.13.

Poznámky

Sum(IQueryable<Single>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Single>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Single>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Single>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Single>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Single>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum(IQueryable<Nullable<Single>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Single .Computes the sum of a sequence of nullable Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Sum (this System.Linq.IQueryable<float?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Single>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Single pro výpočet součtu.A sequence of nullable Single values to calculate the sum of.

Návraty

Nullable<Single>

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) pro součet hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) to sum the values of a sequence.

float?[] points = { null, 0, 92.83F, null, 100.0F, 37.46F, 81.1F };

float? sum = points.AsQueryable().Sum();

Console.WriteLine("Total points earned: {0}", sum);

/*
  This code produces the following output:

  Total points earned: 311.39
*/
Dim points As Nullable(Of Single)() = {Nothing, 0, 92.83F, Nothing, 100.0F, 37.46F, 81.1F}

Dim sum As Nullable(Of Single) = points.AsQueryable().Sum()

MsgBox("Total points earned: " & sum)

'This code produces the following output:

'Total points earned: 311.39

Poznámky

Sum(IQueryable<Nullable<Single>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int64 .Computes the sum of a sequence of nullable Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<long>> ^ source);
public static long? Sum (this System.Linq.IQueryable<long?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Int64>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int64 pro výpočet součtu.A sequence of nullable Int64 values to calculate the sum of.

Návraty

Nullable<Int64>

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Poznámky

Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int32 .Computes the sum of a sequence of nullable Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<int>> ^ source);
public static int? Sum (this System.Linq.IQueryable<int?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Int32>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int32 pro výpočet součtu.A sequence of nullable Int32 values to calculate the sum of.

Návraty

Nullable<Int32>

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Poznámky

Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum(IQueryable<Nullable<Double>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Double .Computes the sum of a sequence of nullable Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Sum (this System.Linq.IQueryable<double?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Double>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Double pro výpočet součtu.A sequence of nullable Double values to calculate the sum of.

Návraty

Nullable<Double>

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Poznámky

Sum(IQueryable<Nullable<Double>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum(IQueryable<Int32>)

Vypočítá součet posloupnosti Int32 hodnot.Computes the sum of a sequence of Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Linq::IQueryable<int> ^ source);
public static int Sum (this System.Linq.IQueryable<int> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<int> -> int
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Integer)) As Integer

Parametry

source
IQueryable<Int32>

Sekvence Int32 hodnot pro výpočet součtu.A sequence of Int32 values to calculate the sum of.

Návraty

Int32

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Poznámky

Sum(IQueryable<Int32>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Int32>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Int32>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Int32>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Int32>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Int32>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum(IQueryable<Int64>)

Vypočítá součet posloupnosti Int64 hodnot.Computes the sum of a sequence of Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Linq::IQueryable<long> ^ source);
public static long Sum (this System.Linq.IQueryable<long> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Long)) As Long

Parametry

source
IQueryable<Int64>

Sekvence Int64 hodnot pro výpočet součtu.A sequence of Int64 values to calculate the sum of.

Návraty

Int64

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Poznámky

Sum(IQueryable<Int64>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Int64>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Int64>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Int64>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Int64>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Int64>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>)

Vypočítá součet posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Decimal .Computes the sum of a sequence of nullable Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Sum (this System.Linq.IQueryable<decimal?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Decimal>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Decimal pro výpočet součtu.A sequence of nullable Decimal values to calculate the sum of.

Návraty

Nullable<Decimal>

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Poznámky

Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum(IQueryable<Double>)

Vypočítá součet posloupnosti Double hodnot.Computes the sum of a sequence of Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Linq::IQueryable<double> ^ source);
public static double Sum (this System.Linq.IQueryable<double> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<double> -> double
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Double)) As Double

Parametry

source
IQueryable<Double>

Sekvence Double hodnot pro výpočet součtu.A sequence of Double values to calculate the sum of.

Návraty

Double

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Poznámky

Sum(IQueryable<Double>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Double>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Double>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Double>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Double>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Double>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum(IQueryable<Decimal>)

Vypočítá součet posloupnosti Decimal hodnot.Computes the sum of a sequence of Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Linq::IQueryable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Sum (this System.Linq.IQueryable<decimal> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Decimal)) As Decimal

Parametry

source
IQueryable<Decimal>

Sekvence Decimal hodnot pro výpočet součtu.A sequence of Decimal values to calculate the sum of.

Návraty

Decimal

Součet hodnot v sekvenci.The sum of the values in the sequence.

Výjimky

source je null.source is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Poznámky

Sum(IQueryable<Decimal>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum(IQueryable<Decimal>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum(IQueryable<Decimal>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Decimal>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum(IQueryable<Decimal>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Decimal>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vrátí součet hodnot v source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Single , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<float>> ^> ^ selector);
public static float? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,float?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<single>>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Single)))) As Nullable(Of Single)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Single>

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int64 , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<long>> ^> ^ selector);
public static long? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,long?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<int64>>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Long)))) As Nullable(Of Long)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Int64>

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int32 , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<int>> ^> ^ selector);
public static int? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,int?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<int>>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Integer)))) As Nullable(Of Integer)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Int32>

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Double , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<double>> ^> ^ selector);
public static double? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,double?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<double>>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Double)))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Double>

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>)

Vypočítá součet sekvence Single hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, float> ^> ^ selector);
public static float Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,float>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, single>> -> single
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Single))) As Single

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Single>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Single

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>)

Vypočítá součet sekvence Int64 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, long> ^> ^ selector);
public static long Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,long>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, int64>> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Long))) As Long

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Int64>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Int64

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>)

Vypočítá součet sekvence Int32 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, int> ^> ^ selector);
public static int Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,int>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, int>> -> int
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Integer))) As Integer

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Int32>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Int32

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>)

Vypočítá součet sekvence Double hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, double> ^> ^ selector);
public static double Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,double>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, double>> -> double
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Double))) As Double

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Double>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Double

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) depends on the implementation of the type of he source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>)

Vypočítá součet sekvence Decimal hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, System::Decimal> ^> ^ selector);
public static decimal Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,decimal>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, decimal>> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Decimal))) As Decimal

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Decimal>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Decimal

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>)

Vypočítá součet sekvence hodnot s možnou hodnotou null Decimal , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^> ^ selector);
public static decimal? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,decimal?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<decimal>>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal)))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Decimal>

Součet plánovaných hodnot.The sum of the projected values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Součet je větší než MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) pro součet plánovaných hodnot sekvence.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vyvolá selector u každého elementu source a vrátí součet výsledných hodnot.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Platí pro