Memory<T>.CopyTo(Memory<T>) Metoda

Definice

Zkopíruje obsah objektu Memory<T> do cílového objektu Memory<T>.Copies the contents of a Memory<T> object into a destination Memory<T> object.

public:
 void CopyTo(Memory<T> destination);
public void CopyTo (Memory<T> destination);
member this.CopyTo : Memory<'T> -> unit
Public Sub CopyTo (destination As Memory(Of T))

Parametry

destination
Memory<T>

Cílový objekt Memory<T>.The destination Memory<T> object.

Výjimky

Délka destination je menší než délka aktuální instance.The length of destination is less than the length of the current instance.

Poznámky

Tato metoda zkopíruje celý obsah aktuální instance Memory<T>, aby destination i v případě, že obsah aktuální instance a destination se překrývá.This method copies all of the contents of the current Memory<T> instance to destination even if the contents of the current instance and destination overlap.

Platí pro