Memory<T>.IsEmpty Memory<T>.IsEmpty Memory<T>.IsEmpty Memory<T>.IsEmpty Property

Definice

Určuje, zda je aktuální instance prázdná.Indicates whether the current instance is empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, pokud je aktuální instance prázdná; v opačném případě false.true if the current instance is empty; otherwise, false.

Poznámky

Objekt Memory<T> je prázdný, pokud je jeho délka 0.A Memory<T> object is empty if its length is 0.

Platí pro