Memory<T>.Span Vlastnost

Definice

Vrátí rozpětí z aktuální instance.Returns a span from the current instance.

public:
 property Span<T> Span { Span<T> get(); };
public Span<T> Span { get; }
member this.Span : Span<'T>
Public ReadOnly Property Span As Span(Of T)

Hodnota vlastnosti

Rozsah vytvořený z aktuálního objektu Memory<T>.A span created from the current Memory<T> object.

Platí pro