Memory<T>.ToArray Metoda

Definice

Zkopíruje obsah z paměti do nového pole.Copies the contents from the memory into a new array.

public:
 cli::array <T> ^ ToArray();
public T[] ToArray ();
member this.ToArray : unit -> 'T[]
Public Function ToArray () As T()

Návraty

T[]

Pole obsahující prvky v aktuální paměti.An array containing the elements in the current memory.

Poznámky

Vzhledem k tomu, že volání metody ToArray provádí přidělení haldy, mělo by se obecně vyhnout.Because a call to the ToArray method performs a heap allocation, it should generally be avoided. Někdy je ale nutné využít funkce, které jsou k dispozici pouze pro pole.However, it is sometimes necessary to take advantage of functionality that is only available for arrays.

Každé volání metody ToArray vrátí nové pole.Each call to the ToArray method returns a new array.

Platí pro