Memory<T>.ToString Memory<T>.ToString Memory<T>.ToString Memory<T>.ToString Method

Definice

Vrátí řetězcovou reprezentaci tohoto objektu Memory<T>.Returns the string representation of this Memory<T> object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

řetězcové vyjádření tohoto objektu Memory<T>.the string representation of this Memory<T> object.

Poznámky

V případě Memory<Char> vrátí metoda ToString String, která obsahuje znaky, na které odkazuje Memory<T>.For a Memory<Char>, the ToString method returns a String that contains the characters pointed to by the Memory<T>. V opačném případě vrátí String s názvem typu a počtem prvků, které Memory<T> obsahuje.Otherwise, it returns a String with the name of the type and the number of elements that the Memory<T> contains.

Platí pro