Memory<T>.TryCopyTo(Memory<T>) Metoda

Definice

Zkopíruje obsah paměti do cílové instance Memory<T>.Copies the contents of the memory into a destination Memory<T> instance.

public:
 bool TryCopyTo(Memory<T> destination);
public bool TryCopyTo (Memory<T> destination);
member this.TryCopyTo : Memory<'T> -> bool
Public Function TryCopyTo (destination As Memory(Of T)) As Boolean

Parametry

destination
Memory<T>

Cílový objekt Memory<T>.The destination Memory<T> object.

Návraty

true, pokud je operace kopírování úspěšná; v opačném případě false.true if the copy operation succeeds; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda zkopíruje celý obsah aktuální instance Memory<T>, aby destination i v případě, že obsah aktuální instance a destination se překrývá.This method copies all of the contents of the current Memory<T> instance to destination even if the contents of the current instance and destination overlap.

Platí pro