Memory<T> Memory<T> Memory<T> Memory<T> Struct

Definice

Představuje souvislou oblast paměti.Represents a contiguous region of memory.

generic <typename T>
public value class Memory : IEquatable<Memory<T>>
public struct Memory<T> : IEquatable<Memory<T>>
type Memory<'T> = struct
Public Structure Memory(Of T)
Implements IEquatable(Of Memory(Of T))

Parametry typu

T

Typ položek v Memory<T>.The type of items in the Memory<T>.

Dědičnost
Implementuje

Poznámky

Podobně jako Span<T> Memory<T> představuje souvislou oblast paměti.Like Span<T>, Memory<T> represents a contiguous region of memory. Na rozdíl od Span<T> však Memory<T> není referenční strukturou.Unlike Span<T>, however, Memory<T> is not a ref struct. To znamená, že Memory<T> lze umístit do spravované haldy, zatímco Span<T> nemůže.This means that Memory<T> can be placed on the managed heap, whereas Span<T> cannot. V důsledku toho struktura Memory<T> nemá stejná omezení jako instance Span<T>.As a result, the Memory<T> structure does not have the same restrictions as a Span<T> instance. Zejména:In particular:

  • Dá se použít jako pole ve třídě.It can be used as a field in a class.

  • Dá se použít napříč await a yield hranicemi.It can be used across await and yield boundaries.

Kromě Memory<T> můžete pomocí System.ReadOnlyMemory<T> znázornit neměnné paměti nebo paměť určenou jen pro čtení.In addition to Memory<T>, you can use System.ReadOnlyMemory<T> to represent immutable or read-only memory.

Konstruktory

Memory<T>(T[]) Memory<T>(T[]) Memory<T>(T[]) Memory<T>(T[])

Vytvoří nový objekt Memory<T> za celým zadaným polem.Creates a new Memory<T> object over the entirety of a specified array.

Memory<T>(T[], Int32, Int32) Memory<T>(T[], Int32, Int32) Memory<T>(T[], Int32, Int32) Memory<T>(T[], Int32, Int32)

Vytvoří nový objekt Memory<T>, který obsahuje zadaný počet prvků pole začínajícího zadaným indexem.Creates a new Memory<T> object that includes a specified number of elements of an array beginning at a specified index.

Vlastnosti

Empty Empty Empty Empty

Vrátí prázdný objekt Memory<T>.Returns an empty Memory<T> object.

IsEmpty IsEmpty IsEmpty IsEmpty

Určuje, zda je aktuální instance prázdná.Indicates whether the current instance is empty.

Length Length Length Length

Získá počet položek v aktuální instanci.Gets the number of items in the current instance.

Span Span Span Span

Vrátí rozpětí z aktuální instance.Returns a span from the current instance.

Metody

CopyTo(Memory<T>) CopyTo(Memory<T>) CopyTo(Memory<T>) CopyTo(Memory<T>)

Zkopíruje obsah objektu Memory<T> do cílového objektu Memory<T>.Copies the contents of a Memory<T> object into a destination Memory<T> object.

Equals(Memory<T>) Equals(Memory<T>) Equals(Memory<T>) Equals(Memory<T>)

Určuje, zda je zadaný objekt Memory<T> rovný aktuálnímu objektu.Determines whether the specified Memory<T> object is equal to the current object.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

Pin() Pin() Pin() Pin()

Vytvoří popisovač pro objekt Memory<T>.Creates a handle for the Memory<T> object.

Slice(Int32) Slice(Int32) Slice(Int32) Slice(Int32)

Vytvoří řez z aktuální paměti, která začíná zadaným indexem.Forms a slice out of the current memory that begins at a specified index.

Slice(Int32, Int32) Slice(Int32, Int32) Slice(Int32, Int32) Slice(Int32, Int32)

Vytvoří řez z aktuální paměti od zadaného indexu po zadanou délku.Forms a slice out of the current memory starting at a specified index for a specified length.

ToArray() ToArray() ToArray() ToArray()

Zkopíruje obsah z paměti do nového pole.Copies the contents from the memory into a new array.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci tohoto objektu Memory<T>.Returns the string representation of this Memory<T> object.

TryCopyTo(Memory<T>) TryCopyTo(Memory<T>) TryCopyTo(Memory<T>) TryCopyTo(Memory<T>)

Zkopíruje obsah paměti do cílové instance Memory<T>.Copies the contents of the memory into a destination Memory<T> instance.

Operátory

Implicit(T[] to Memory<T>) Implicit(T[] to Memory<T>) Implicit(T[] to Memory<T>) Implicit(T[] to Memory<T>)

Definuje implicitní převod pole na objekt Memory<T>.Defines an implicit conversion of an array to a Memory<T> object.

Implicit(ArraySegment<T> to Memory<T>) Implicit(ArraySegment<T> to Memory<T>) Implicit(ArraySegment<T> to Memory<T>) Implicit(ArraySegment<T> to Memory<T>)

Definuje implicitní převod objektu ArraySegment<T> na objekt Memory<T>.Defines an implicit conversion of an ArraySegment<T> object to a Memory<T> object.

Implicit(Memory<T> to ReadOnlyMemory<T>) Implicit(Memory<T> to ReadOnlyMemory<T>) Implicit(Memory<T> to ReadOnlyMemory<T>) Implicit(Memory<T> to ReadOnlyMemory<T>)

Definuje implicitní převod objektu Memory<T> na objekt ReadOnlyMemory<T>.Defines an implicit conversion of a Memory<T> object to a ReadOnlyMemory<T> object.

Metody rozšíření

Trim<T>(Memory<T>, T) Trim<T>(Memory<T>, T) Trim<T>(Memory<T>, T) Trim<T>(Memory<T>, T)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného elementu z oblasti paměti.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a memory region.

Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady prvků určené v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a memory region.

TrimEnd<T>(Memory<T>, T) TrimEnd<T>(Memory<T>, T) TrimEnd<T>(Memory<T>, T) TrimEnd<T>(Memory<T>, T)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného elementu z oblasti znakové paměti.Removes all trailing occurrences of a specified element from a character memory region.

TrimEnd<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) TrimEnd<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) TrimEnd<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) TrimEnd<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti.Removes all trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a memory region.

TrimStart<T>(Memory<T>, T) TrimStart<T>(Memory<T>, T) TrimStart<T>(Memory<T>, T) TrimStart<T>(Memory<T>, T)

Odebere všechny úvodní výskyty zadaného prvku z oblasti paměti.Removes all leading occurrences of a specified element from a memory region.

TrimStart<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) TrimStart<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) TrimStart<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) TrimStart<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní výskyty sady prvků určených v rozsahu určeném pouze pro čtení z oblasti paměti.Removes all leading occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a memory region.

Platí pro