MulticastDelegate.CombineImpl(Delegate) Metoda

Definice

Kombinuje tuto hodnotu Delegate se zadaným Delegate pro vytvoření nového delegáta.Combines this Delegate with the specified Delegate to form a new delegate.

protected:
 override Delegate ^ CombineImpl(Delegate ^ follow);
protected override sealed Delegate CombineImpl (Delegate? follow);
protected override sealed Delegate CombineImpl (Delegate follow);
override this.CombineImpl : Delegate -> Delegate
Protected Overrides NotOverridable Function CombineImpl (follow As Delegate) As Delegate

Parametry

follow
Delegate

Delegát, který se má zkombinovat s tímto delegátem.The delegate to combine with this delegate.

Návraty

Delegate

Delegát, který je novým kořenem MulticastDelegate seznamu volání.A delegate that is the new root of the MulticastDelegate invocation list.

Výjimky

follow nemá stejný typ jako tato instance.follow does not have the same type as this instance.

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy, nebo byl tento člen vyvolán s mechanismem pozdní vazby.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Platí pro