MulticastDelegate.GetHashCode Metoda

Definice

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override sealed int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides NotOverridable Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Kód hash v podobě 32bitového čísla se znaménkem.A 32-bit signed integer hash code.

Výjimky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy, nebo byl tento člen vyvolán s mechanismem pozdní vazby.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Platí pro