MulticastDelegate.GetInvocationList Metoda

Definice

Vrátí seznam volání tohoto delegáta vícesměrového vysílání v pořadí volání.Returns the invocation list of this multicast delegate, in invocation order.

public:
 override cli::array <Delegate ^> ^ GetInvocationList();
public override sealed Delegate[] GetInvocationList ();
override this.GetInvocationList : unit -> Delegate[]
Public Overrides NotOverridable Function GetInvocationList () As Delegate()

Návraty

Delegate[]

Pole delegátů, jejichž seznamy volání souhrnně odpovídají seznamu volání této instance.An array of delegates whose invocation lists collectively match the invocation list of this instance.

Výjimky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy, nebo byl tento člen vyvolán s mechanismem pozdní vazby.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Poznámky

Pole obsahuje sadu delegátů, z nichž každý má seznam volání jedné položky.The array contains a set of delegates, each with an invocation list of one entry. Volání těchto delegátů v pořadí, v jakém se zobrazují v poli, vytváří stejné výsledky jako vyvolání aktuální instance.Invoking these delegates sequentially, in the order they appear in the array, produces the same results as invoking the current instance.

Platí pro