MulticastDelegate.Equality(MulticastDelegate, MulticastDelegate) Operátor

Definice

Určuje, zda MulticastDelegate jsou dva objekty stejné.Determines whether two MulticastDelegate objects are equal.

public:
 static bool operator ==(MulticastDelegate ^ d1, MulticastDelegate ^ d2);
public static bool operator == (MulticastDelegate d1, MulticastDelegate d2);
public static bool operator == (MulticastDelegate? d1, MulticastDelegate? d2);
static member ( = ) : MulticastDelegate * MulticastDelegate -> bool
Public Shared Operator == (d1 As MulticastDelegate, d2 As MulticastDelegate) As Boolean

Parametry

d1
MulticastDelegate

Levý operandThe left operand.

d2
MulticastDelegate

Pravý operand.The right operand.

Návraty

Boolean

true Pokud d1 a d2 mají stejné seznamy vyvolání; v opačném případě false .true if d1 and d2 have the same invocation lists; otherwise, false.

Výjimky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy, nebo byl tento člen vyvolán s mechanismem pozdní vazby.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Poznámky

Dva Delegáti jsou rovni, pokud nejsou null a jsou přesně stejného typu, jejich seznamy volání obsahují stejný počet prvků a každý prvek v seznamu volání prvního delegáta je roven odpovídajícímu prvku v seznamu volání druhého delegáta.Two delegates are equal if they are not null and are of exactly the same type, their invocation lists contain the same number of elements, and every element in the invocation list of the first delegate is equal to the corresponding element in the invocation list of the second delegate.

Dva prvky seznamu volání jsou stejné, pokud volají stejnou metodu instance ve stejné cílové instanci nebo volají stejnou statickou metodu.Two invocation list elements are equal if they invoke the same instance method on the same target instance, or they invoke the same static method.

Ekvivalentní metoda pro tento operátor je MulticastDelegate.Equals(Object)The equivalent method for this operator is MulticastDelegate.Equals(Object)

Platí pro