MulticastDelegate.RemoveImpl(Delegate) Metoda

Definice

Odebere prvek ze seznamu volání MulticastDelegate , který se rovná zadanému delegátu.Removes an element from the invocation list of this MulticastDelegate that is equal to the specified delegate.

protected:
 override Delegate ^ RemoveImpl(Delegate ^ value);
protected override sealed Delegate? RemoveImpl (Delegate value);
protected override sealed Delegate RemoveImpl (Delegate value);
override this.RemoveImpl : Delegate -> Delegate
Protected Overrides NotOverridable Function RemoveImpl (value As Delegate) As Delegate

Parametry

value
Delegate

Delegát, který má být hledán v seznamu volání.The delegate to search for in the invocation list.

Návraty

Delegate

Pokud value se nachází v seznamu volání této instance, pak je nová Delegate bez value tohoto seznamu vyvolání. v opačném případě tuto instanci s původním seznamem volání.If value is found in the invocation list for this instance, then a new Delegate without value in its invocation list; otherwise, this instance with its original invocation list.

Výjimky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy, nebo byl tento člen vyvolán s mechanismem pozdní vazby.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Platí pro