EndPoint Třída

Definice

Identifikuje síťovou adresu. Toto je abstract třída.

public ref class EndPoint abstract
public abstract class EndPoint
[System.Serializable]
public abstract class EndPoint
type EndPoint = class
[<System.Serializable>]
type EndPoint = class
Public MustInherit Class EndPoint
Dědičnost
EndPoint
Odvozené
Atributy

Poznámky

Třída EndPoint poskytuje abstract základní třídu, která představuje síťový prostředek nebo službu. Potomky kombinují informace o síťovém připojení k vytvoření spojovacího bodu ke službě.

Konstruktory

EndPoint()

Inicializuje novou instanci EndPoint třídy.

Vlastnosti

AddressFamily

Získá rodinu adres, do které koncový bod patří.

Metody

Create(SocketAddress)

EndPoint Vytvoří instanci z SocketAddress instance.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
Serialize()

Serializuje informace o koncovém SocketAddress bodu do instance.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro

Viz také