HttpListener Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci HttpListener třídy.Initializes a new instance of the HttpListener class.

public:
 HttpListener();
public HttpListener ();
Public Sub New ()

Výjimky

Tato třída se nedá použít v aktuálním operačním systému.This class cannot be used on the current operating system. K použití instancí této třídy je potřeba Windows Server 2003 nebo Windows XP SP2.Windows Server 2003 or Windows XP SP2 is required to use instances of this class.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití HttpListener konstruktoru k vytvoření nového HttpListener objektu.The following code example demonstrates using the HttpListener constructor to create a new HttpListener object. Úplný příklad naleznete v HttpListener tématu třídy.For the complete example, see the HttpListener class topic.

// Set up a listener.
HttpListener listener = new HttpListener();
foreach (string s in prefixes)
{
    listener.Prefixes.Add(s);
}
listener.Start();
For Each s As String In prefixes
    listener.Prefixes.Add(s)
Next

listener.Start()

Poznámky

Před použitím instance vrácené tímto konstruktorem, je nutné vyvolat jeho Start metodu.Before using the instance returned by this constructor, you must invoke its Start method.

Poznámky pro volající

Poznámka: Tento člen vrací trasovací informace, když povolíte trasování sítě ve vaší aplikaci.Note: This member outputs trace information when you enable network tracing in your application. Další informace najdete v tématu trasování sítě v .NET Framework.For more information, see Network Tracing in the .NET Framework.

Platí pro